Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Archiv za Květen 2016

3D tlač v školskom prostredí

3D tlač je čím ďalej tým viac populárnejšia a každý deň sa nachádzajú  nové spôsoby využitia 3D tlače a zavedenia ich do rôznych oblastí každodenného života. Čo však hovoríte na spojenie 3D tlače a školstva teda vzdelávania? Je toto spojenie perspektívne? 

 


Autorka: Simona Hurná


Krátka história 3D tlače

História 3D tlače siaha do roku 1981, avšak nedávno však nastalo obdobie veľkého rozmachu 3D tlače. Oveľa viac ako nachádzanie novej technológie a materiálov pre prácu s 3D tlačou sa v posledných rokoch nachádzali nové možnosti využitia. Školstvo je nepochybne oblasť, v ktorej sa nám naskytá možnosť využitia 3D tlače.

3D tlač v školstve

V školstve je možnosť prostredníctvom 3D tlače tlač rôznych učebných pomôcok a prostriedkov pre zefektívnenie výučbe a pomoc pri výučbe samotnej. U nižších ročníkov gymnázií je 3D tlač nápomocná pri rôznych predmetoch a to napríklad chémia ( napríklad pri tlači a trojrozmernej názornej ukážke molekúl), matematika (práca s rôznymi tvarmi a útvarmi a následné výpočty daného objektu alebo aj samotný výpočet pri návrhu 3D modelu), zemepis (tlač reliéfu zemského povrchu)[1]. Prácou s technológiami a novými oblasťami aplikovanej vedy vo vzdelávaní sa zaoberá technické vzdelávanie. Kladie dôraz na pochopenie a praktickú aplikáciu základných princípov vedy. Technické vzdelanie si kladie za  cieľ prípravu absolventov vedeckých alebo technických profesií.[2] Čo sa týka vysokoškolského štúdia je 3D tlač prospešná v medicíne, kde je možná tlač rôznych orgánov človeka.

Vedci predpovedajú, že do desiatich rokov by bolo možné využiť 3D technológiu na vytvorenie funkčného ľudského srdca.[3] Model srdca patrí zrejme k najklasickejším školským pomôckam. Model srdca vytlačený 3D tlačiarňou nám môže poskytnúť pohľad na prierez srdcom skrz komory srdca.

Ak je reč o prepojení 3D technológie a školstva, v Amerike MakerBot Academy, ktorá vznikla ako iniciatíva pre rozvoj vzdelávania a rozvíjanie znalostí v oblasti vedy, techniky a matematiky. Spomínaná platforma slúži na vytvorenie atraktívneho vzdelávacieho obsahu pre žiakov škôl a pre učiteľov odbornú prípravu na prácu s 3D tlačou. MakerBot Academy chce zabezpečiť v blízkej budúcnosti 3D tlačiareň do každej školy v Amerike. Ide najmä o prípravu študentov skrz pedagógov na budúcnosť v oblasti technológii. MakerBot posunuli 3D tlačiarne smerom ku vzdelávaciemu systému. Celý systém spojenia 3D tlače a škôl slúži na poznanie a naučenie sa práce s novými technológiami u detí. Ide o postupný proces práce s technológiami od jednoduchej práce na 3D projektoch cez využívanie rôznych softvérov  pri 3D tlači až po vytváranie vlastných 3D projektov.[4]

Zavádzanie 3D technológii do vzdelávania a do školstva má viacero aspektov. Jedným z nich je nepochybne aj príprava študentov, pre získanie potrebných zručností pre budúce povolanie a prípadné zameranie v ďalšom štúdiu.

 

(The benefits of 3D printing for teaching, [online], Zdroj obrázka[5])

3D tlač v praxi

Pre spojenie vzdelania a 3D technológie vypracovala holandská základná a stredná škola a holandská firma zameraná na 3D tlač všeobecný učebný plán, ktorý nás má oboznámiť s postupom práce s deťmi na základnej a strednej škole. Na základnej škole ide o deti vo veku od 10 do 12 rokov. V tomto veku ide najmä o zoznámenie žiakov s 3D tlačou. Deti sa dozvedajú o ovládaní rôznych softvérových programov a tiež aj s postupom práce pri 3D tlači.[6]

Príprava žiakov na strednej škole sa podľa tohto učebného plánu týka žiakov vo veku od 13 do 18 rokov. Učebný plán na strednej škole je zameraný na zručnosti potrebné na samotnú prevádzku 3D tlačiarne. Pri žiakoch na strednej škole je možné použiť pri výučbe aj zložitejšie techniky ako napríklad použitie výplne alebo prácu s 3D tlačiarňou s rôznymi teplotami. Plán je zameraný tiež na generovanie 3D obsahu pre tlač. [7] Avšak aj keď sa vytvára množstvo programov na podporu škôl aby mohli s 3D tlačou pracovať, problémy zavedenia do školstva sú najmä finančné. Problémom je aj nekvalifikovanosť s prácou s 3D tlačiarňou. To vytvára limity a teda to bráni  vo využívaní 3D tlačiarne v školstve.

Záver

3D tlač v školskom prostredí je jedna z inovatívnych možností ako zatraktívniť štúdium a ako pomôže zefektívniť výučbu. Technologický pokrok stále viac napreduje v oblasti vedy a techniky vo vytváraní nových produktov. V dnešnej dobe sú čím ďalej tým viac presadzované technológie tak prečo nevyužiť možnosti, ktoré nám dnešok prináša. Myslím, že o pár rokov bude bežnou súčasťou výučby prepojenie tradičného vyučovania v spojení s technológiami a konkrétne s 3D tlačou. V rámci školstva sa podľa mňa časom vytvorí aj odbor zameraný na 3D technológie, ktorý by rozvíjal poznatky o 3D tlači u detí a pripravoval ich na novinky a uplatnenie sa v danej profesijnej oblasti.

Autorka: Simona Hurná

 

Použité zdroje

 


[1] 3D printing processes. [online]. 2013 [cit. 2016-01-27]. Dostupné z:

http://3dprintingindustry.com/3d-printing-basics-free-beginners-guide/%20processes/

[2] Technical education, [online]. [cit. 2016-02-12], Dostupné z:

 http://www.britannica.com/topic/technical-education

[3] Bioinžiníři slibují do deseti let lidské srdce z 3D tiskárny, [online], [cit. 2016-01-28], dostupné z:

http://svobodnenoviny.eu/bioinzenyri-slibuji-do-deseti-let-lidske-srdce-z-3d-tiskarny/

[4]  MakerBot Printers [online], [cit. 2016-01-29], Dostupné z:

http://3dprintingindustry.com/2015/12/14/63443/

[5] The Benefits of 3D printing, [online], [2016-02-12], dostupné z: http://www.lpfrg.com/en/professionals/education/

[6]  3D printing for education, [online], [cit. 2016-02-15], Dostupné z:

http://www.lpfrg.com/en/professionals/education/

[7]  3D printing for education [online], [cit. 2016-01-29], Dostupné z: http://www.lpfrg.com/en/professionals/education/

[8] 3D Printing Industry, [online], Dostupné na: http://3dprintingindustry.com/

[9] 3D Print, [online], Dostupné na: http://3dprint.com/

[10] Makerbot Thingiverse, [online], Dostupné na:  http://www.makerbot.com/thingiverse

 

 


Žákovská e-portfolia – technické nástroje

E-portfolio lze chápat, jako osobní sbírku informací, která popisuje průchod každého člověka jednotlivými etapami v jeho vzdělávání. Může také sloužit, jenom pro osobní účel, aby si člověk zjistil svoji sebereflexi. Nebo ho může použít, jako svou prezentaci při hledání své práce. E-portfolio shrnuje naše schopnosti, dovednosti a dosažené úspěchy. Tento dokument nám slouží, jako přehled splněných studijních cílů, úspěšně složených zkoušek, nebo i jiných dosažených výstupů.


  

Autor: Zdeněk Plch

 

Lze ho doplnit různými studijními materiály, výsledky vlastní tvůrčí práce, nebo i jiným materiálem. Když do e-portfolia uvedeme co nejvíce materiálu, tak má o nás tím pádem větší vypovídající hodnotu a dovoluje nám provádět komplexnější a kvalifikovanější hodnocení naší osoby.   

 

Typy e-portfolií

Máme několik typů e-portfolií, které se mohou lišit tím, kdo je vytvořil a k čemu mají sloužit. Můžeme rozdělit e-portfolia na:

Žákovské a to se dělí na:

Pracovní e-portfolio

Umožňuje monitorovat každodenní pokrok studenta a reflektovat jeho práci. Sleduje vývoj studentských vědomostí a dovedností a je též využíváno k diagnostickým účelům. Patří studentovi, ale učitel ho používá, jako součást vyučovacího procesu. E-portfolio má studentovi sloužit pro jeho další rozvoj na základě reflexe jeho vlastní práce. Student se má naučit, jak si má rozvíjet své vlastní myšlení, vědomosti a dovednosti. Naopak učitelovi umožňuje sledovat, jak student pokročil, hodnotit ho a dále usměrňovat v jeho vzdělávání. Je dobré, aby se učitel i student naučil s e-portfoliem pracovat. Je to dobré pro získání zpětné vazby, jak studenta, tak učitele. Je nutné, aby si student uvědomil zodpovědnost za své učení a snažil se zlepšit své studijní výsledky.

Učitel by měl na studenta v určitém smyslu přenést část rozhodování, které se týká výuky a hodnocení. V pracovním e-portfoliu se nachází vše, co student za určité období udělal. Též jsou zde uvedeny informace, které o něm získal učitel. V e-portfoliu se nachází vybrané školní práce a studentovy domácí úkoly, výstupy z projektů, záznamy z četby či jiné studentovy činnosti.

Mohou zde být uvedeny i mimoškolní aktivity. Tyto dokumenty nemusí mít jen formu tištěných a psaných materiálů. Můžeme sem zařadit i studentovy výrobky, audio i videozáznamy. Tento dokument, je vlastně bohatým zdrojem informací co student v daném předmětu dokázal i jakého pokroku dosáhl[1].

Hodnotící e-portfolio

Tento druh dokumentu umožňuje učitelovi hodnotit práci studenta. Není zde uvedena jen výsledná práce studenta, ale také informace o tom, jak se jeho práce vyvíjela. Dají se zde vyčíst studentovy silné a slabé stránky.  Hodnotící e-portfolio si učitel vede u všech svých studentů a umožňují mu porovnávat jejich práce. Účelem e-portfolia, je vlastně hodnocení studentových prací, tak by zde měl zařadit ty práce, které podle jejich názorů dokumentují studentovy výsledky.

Je nutné, aby učitel umožnil studentovi ovlivnit obsah jeho vlastního e-portfolia. Z tohoto důvodu někteří učitelé postupují tak, že studentům umožní, aby si své e-portfolio vytvořili sami a napsali, proč se rozhodli vybrat právě tyto své výtvory a co mají dokumentovat. Učitel sám vybere práce, které uzná za vhodné.

Učitel se rozhodne, které společné prvky budou nejvhodnější a jak je bude hodnotit. Do e-portfolia se může zařadit i hodnocení z ústního zkoušení a z písemek. Tento dokument slouží i jako informace pro rodiče[2].

Prezentační e-portfolio

Jsou zde zaznamenány nejlepší práce a úspěchy studenta. Tento typ dokumentu obsahuje na rozdíl od výše zmíněných práce dokončené. Prezentační e-portfolio se využívá k závěrečnému hodnocení, nebo taky jako podklad pro jeho další vzdělávání[3].

Učitelské e-portfolio

Tato e-portfolia může učitel používat k různým účelům. Slouží nejen k profesnímu rozvoji, ale také k plánování výuky, stanovení výukových cílů, hodnocení studentů apod. Učitel si díky svému e-portfoliu může vytvořit seznam vyučovacích předmětů, jejich popis a harmonogram. Každý učitel si může psát podklady ke svému vyučovacímu předmětu, tvořit pracovní listy, psát různé poznámky nejen ke svým studentům. Je dobré, když si učitelé tyto dokumenty prezentují navzájem.

Učitel zde také může zapsat nejen své osobní a pracovní postřehy, které ve svém vzdělání získal, ale i zkušenosti při své praxi. Součástí e-portfolia mohou být taky informace o jeho dosaženém vzdělání, i jaké má plány do budoucna[4].

Profesní e-portfolio

 V tomto profesním e-portfoliu jsou uvedeny znalosti, dovednosti, dosažené vzdělání, praxe apod. Toto e-portfolio nám dává přehled o našem životním vývoji, kterého jedinec za svou dobu dosáhl. Profesní e-portfolio může obsahovat např.[5]:

Osobní

  • Základní informace o naší osobě

Profesní

  • Vzdělání
  • Praxe
  • Připravované projekty

Volný čas

  • Koníčky, či jiné zájmy

Své e-portfolio může vystavit na web a tím pádem se zviditelnit pro svého budoucího zaměstnavatele. Pro tvorbu e-portfolia existuje několik druhů nástrojů.

 

Nástroje pro tvorbu e-portfolií

Weebly

Weebly, je online nástroj, který se zaměřuje na tvorbu webových stránek. Základní použití je zdarma. Máme možnost se zaregistrovat dvěma způsoby. A to, že při registraci uvedeme svoje přihlašovací údaje ze sociální sítě Facebook. Nebo provedeme klasickou registraci vyplněním údajů jako jméno a svoji emailouvou adresu. Na email přijdou další instrukce pro dokončení registrace. Součástí registrace, je nutné vytvoření doménového jména (doména třetího řádu, která je zdarma). Poté následuje hosting, který je pro nenáročný blog bezplatný. Ale jestli chceme použít složitější prezentace, tak si musíme připlatit.   

 Weebly nabízí několik set navržených šablon, které leze pomocí jednoduchých úprav přizpůsobit vlastním potřebám. Když, uživatel zná HTML 5 a CSS 3 může provést úpravy šablony pomocí Advanced Theme Editoru. Nebo si může uživatel celou webovou prezentaci vytvořit sám a to již za použití zmíněného HTML 5 a CSS 3 kódu. Dalším krokem, je nutné uvést hlavní nadpis, klíčová slova, popis naší stránky. Weebly nám umožňuje do naší prezentace nahrát video, dokumenty, nebo to můžou být i různé obrázky, které lze vložit bud jako odkaz z různých webových galerií, nebo si nahrát vlastní fotky z počítače.

Uživatelské prostředí je velmi jednoduché, takže se v něm vyzná i úplný začátečník. Weebly používá funkci drag and drop [6]. Jestli chceme využívat pokročilejší funkce, je nutné si připlatit, např. když nechceme, aby naše prezentace byla veřejná. Jestli chceme využívat zpětnou vazbu můžeme si na naší prezentaci umístit kontaktní formulář, diskusní fórum apod. Uživatel má také možnost propojit svoji webovou prezentaci se sociálními sítěmi[7].

Carbonmade

Carbonmade, lze též využít, jako nástroj pro tvorbu e-portfolia. I v tomto případě, je nutná registrace. Není možná registrace přes sociální sítě. Tento nástroj pro tvorbu e-portfolia obsahuje většinu funkcí, které uživatel využije. Můžeme nastavit meta-popisek a titulek našeho e-portfolia. Do vašeho e-portfolia lze vkládat pouze data. Po založení našeho projektu můžeme vložit svá data. Dokumenty můžou být v libovolném množství.

Tento nástroj, je jednoduchý. Do Carbonmade lze vložit PDF soubory, různé animace, obrázky. Pokud chce uživatel vkládat video, nebo audio obsah, je nutné, aby si připlatil. Obsah je povolen vkládat jen z vašeho počítače. Pro začínající uživatele, je připraven textový návod, video návod nebo je možnost napsat autorům projektu.

Jestliže se uživatel rozhodne používat základní verzi produktu, nelze nastavit e-portfolio jako veřejné, nebo soukromé. Carbonmade umožňuje pouze nastavit viditelnost jednotlivých sekcí. I v tomto případě si může uživatel své e-portfolio přizpůsobit podle svého obrazu a to pomocí nabízených šablon, textových fontů a barevného pozadí. Vámi vytvořené e-portfolio, je rozdělené na několik sekcí, které lze podle vašeho uvážení různě upravovat. V nastavení si můžeme přidat velké množností informací o naší osobě.

Na e-portfolio nelze vkládat komentáře, nebo hodnocení ostatních návštěvníků. Uživatel může komunikovat s ostatními uživateli přes sekci kontakty, ve které najdeme kontaktní formulář. U Carbonmade není možnost propojení s ostatními sociálními sítěmi[8].

Pathbrite

Pathbrite, nám umožňuje vytvářet online kurzy, přihlásit se na stávající online kurzy. Ale taky vytvořit svoje vlastní e-portfolio. Máme dvě možnosti registrace a to bud klasickou cestou vytvoření svého jména, hesla a emailovou adresu. Nebo se můžeme přihlásit přes službu Google a Twitter.

Uživatelské prostředí je jednoduché a svou orientaci v něm zvládne i začátečník. V obsahu můžeme vytvářet a upravovat jednotlivé kategorie. Do e-portfolia lze vkládat různá data jak z našeho počítače, tak z externích zdrojů. Práci s Pathbrite zvládne i úplný začátečník. Při vkládání obsahu nejsme omezeni jen jedním textovým formátem.

Když, si uživatel neví s něčím rady, může použít dostupné návody. V Pathbrite si můžeme nastavit e-portfolio, jako veřejné, neveřejné, nebo poskytnout náš obsah jen vybraným uživatelům. Přizpůsobení vzhledu našeho e-portfolia, je velmi omezené a to na čtyři přednastavené rozvržené stránky. Může se stát, že nesouhlasíme s posíláním komentářů od ostatních uživatelů, tuto funkci můžeme zakázat. Hodnotit můžeme i pomocí Facebookového tlačítka „Like“. Komunikace probíhá prostřednictvím emailové zprávy[9].   

PebblePad

Účelem je podpora osobního, akademického a profesního vzdělávání a jeho rozvoj pro instituce a jednotlivci. Osobní účet lze zakoupit na jeden rok za 20 GBP s kapacitou úložiště 500 MB na tři roky za 45 GBP s kapacitou 750 MB. K e-portfoliu a jeho obsahu je přístup pomocí webového prohlížeče. PebblePad, je dostupný ve všech běžných prohlížečích. Obsah e-portfolia je chráněn přihlášením pomocí uživatelského jména a hesla. Nástroj podporuje interní i externí odkazy, klíčová slova, tagy a mnoho jiných funkcí. Vložená data se exportují z PebblePad v původních formátech nebo jako HTML soubory.  Lze exportovat vybrané dokumenty nebo všechny. Tisk dokumentů je samozřejmostí. Doku-menty jsou automaticky převedeny do formátu PDF a uživatel si tiskne vybraný dokument nebo dokumenty, na něž je ve vybraném dokumentu odkazováno.

Umožněna je tvorba různých kolekcí. Jsou to sbírky digitálních výtvorů, mají mezi sebou shodné vyhledávací parametry. Funkci lze využívat k prezentaci činnosti uživatele. Obsah nahráváme v různých formátech. Propojení je na PebblePad účet s externími službami. Ke svému účtu lze připojit a využívat více externích úložišť zároveň. Součástí PebblePad je slovník pojmů. Obsahuje názvy dostupných funkcí a vysvětluje, k čemu se tyto funkce využívají. Výběr je mezi mobilní verzí stránek PebblePad a mobilní aplikací. Obsah lze prohlížet, sdílet, publikovat a také prohlížet a přidávat komentáře. Lze sledovat zpětnou vazbu, používat již vytvořené šablony, vkládat nové příspěvky a soubory. Součástí nástroje PebblePad je funkce ATLAS. Je určený pro vyučování.

Obsah e-portfolia lze publikovat veřejně nebo soukromě[10].

Autor: Zdeněk Plch


Seznam použitých zdrojů

Píšová, M. Portfolio v profesní přípravě učitele. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007 ISBN  978-80-7395-024-8

Trunda, J. Profesní portfolio učitele – Soubor metod k hodnocení a sebehodnocení, Praha: Národní ústav vzdělávání., 2012 ISBN 978-80-87063-62-0

Václavík, A. Portfolio jako komunikační prostředek. Hradec Králové: Gaudeamus UHK. 2009 ISBN 978–80–7435-030–6

Slavík, J.  Hodnocení v současné škole. Praha: Portál. 1999 ISBN 80-7178-262-9

Jirásko, J., Učitelské noviny. článek: Portfolio není složka s papíry vyd. 40/2015  Praha 1, ISSN 0139-5718

 


[1] MŠMT Systémový projekt Kvalita I Články [online]. Cermat 2007,[cit.2016-01-01]. Dostupné z: http://www.esf-kvalita1.cz/osobni_portfolio-koncepce.php

[2] MŠMT Systémový projekt Kvalita I Články [online]. Cermat 2007,[cit.2016-01-01]. Dostupné z: http://www.esf-kvalita1.cz/osobni_portfolio-koncepce.php

[3] MŠMT Systémový projekt Kvalita I Články [online]. Cermat 2007,[cit.2016-01-01]. Dostupné z: http://www.esf-kvalita1.cz/osobni_portfolio-koncepce.php

[4] MŠMT Systémový projekt Kvalita I Články [online]. Cermat 2007,[cit.2016-01-01]. Dostupné z: http://www.esf-kvalita1.cz/osobni_portfolio-koncepce.php

[5] MŠMT Systémový projekt Kvalita I Články [online]. Cermat 2007,[cit.2016-01-01]. Dostupné z: http://www.esf-kvalita1.cz/osobni_portfolio-koncepce.php

[6] Tato funkce nám umožní myší přetáhnout objekt z jednoho místa na druhé. Více zde: https://raynet.cz/co-je-drag-and-drop.html

[7] Objevit.cz Vytvořte a publikujte webové stránky naprosto zdarma s online službou Weebly: Článek [online]. 12 Září, 2012,[cit.2016-01-01]. Dostupné z: http://objevit.cz/vytvorte-a-publikujte-webove-stranky-naprosto-zdarma-s-online-sluzbou-weebly-t14063

Weebly.com Článek [online], [cit.2016-01-01]  Dostupné z: http://hc.weebly.com/hc/en-us/sections/200354313-The-Essentials

[8] Carbonmade.com: Článek [online],[cit.2016-01-01]. Dostupné z: http://objevit.cz/vytvorte-a-publikujte-webove-stranky-naprosto-zdarma-s-online-sluzbou-weebly-t14063

[9] Pathbrite.com: Článek [online],[cit.2016-01-01]. Dostupné z: https://pathbrite.com/userguide?v=1&l=en

[10] PebblePad.com: Článek [online],[cit.2016-01-01]. Dostupné z: http://www.gre.ac.uk/schools/sci/intranet/student-support/employability/Pebblepad-Instruction-Booklet.pdf

 

 


Tvorba multimediálních učebních materiálů

Článek prezentuje výběr zajímavých a méně známých aplikací pro tvorbu multimediálních prezentací a dalších učebních materiálů.

 


Autorka: Lucie Malúšková

 

 

Moderní technologie přinesly mnoho způsobů, jak zpestřit výuku a zaujmout žáky. Výuka je nyní interaktivnější, žáci mohou používat vlastní zařízení k hlasování, poskytování zpětné vazby a ke spolupráci s učitelem i spolužáky. Netradiční prezentace přilákají pozornost a propracované učební materiály mohou motivovat i k samostudiu. V tomto článku se zaměříme na několik aplikací, které lze využít k tvorbě multimediálních učebních materiálů. Ty můžeme využívat ke zvýšení atraktivity prezentování a můžeme je poskytovat žákům jako podklady k učení.

Multimediálními materiály rozumíme takové materiály, které kromě obrázků (a textu samozřejmě) využívají i animace, video, grafy, nahrané zvuky a vlastní projev.[1] Představíme si především aplikace na tvorbu multimediálních prezentací a e-booků a v závěru shrneme výhody a nevýhody multimediálních materiálů.

Lensoo Create

Aplikace imituje interaktivní tabuli, stejně jako na tabuli můžete psát poznámky, vkládat fotografie, obrázky, různé tvary, vkládat text a dokonce i importovat PDF soubory. Navíc můžete nahrávat svůj komentář. V základní bezplatné verzi je k dispozici neomezený počet nahrávek o maximální délce 15 minut. Prémiová verze umožňuje i nahrávání videa (přes kameru zařízení), půl hodinové nahrávky a další nástroje (např. ukazovátko, vodoznak).[2] Aplikaci využijete při tvorbě návodů, výuce matematiky, a když potřebujete kreslit grafy nebo schémata.

 

Náhled aplikace Lensoo Create

Zdroj: Innovaschool. Videotutorial Lensoo Create [video]. YouTube [online]. 2015 [cit. 2016-02-19]. Dostupné z: https://youtu.be/Dr6JeKKBht8.

Explain Everything

Zřejmě nejznámější a nejpopulárnější aplikací pro tvorbu multimediálních prezentací je Explain Everything. Stejně jako u předchozí aplikace jde o „interaktivní tabuli“ na tabletu, oproti předchozí aplikaci ale nabízí mnohem více nástrojů. To se částečně odráží na skutečnosti, že za aplikaci musíte zaplatit $3.99 – ve skutečnosti velmi málo peněz za tak skvělou aplikaci.

Aplikace umí vše, co předchozí – vkládání obrázků, textu, tvarů, pohybování s objekty, kreslení a psaní poznámek, ukazovátko. Navíc lze do tvořené prezentace vložit webový prohlížeč, nahrávat nebo vložit video, tato videa upravovat – v určitém momentu můžete například video pozastavit, připsat k němu poznámku nebo vyznačit důležitou část, a pak video zase spustit. Samozřejmostí je nahrávání vlastního komentáře. Nakonec lze prezentace exportovat do videa, které můžete nasdílet svým žákům. Zřejmá nevýhoda aplikace vychází z její komplexnosti – množství funkcí způsobuje její náročnost pro prvotní pochopení. Druhou nevýhodou může být délka prezentace, která je sice neomezená, ale oficiální technická podpora doporučuje 20 minut na jednu prezentaci / video.[3]

 

Náhled aplikace Explain Everything.

Zdroj: Autorka článku.

ShowMe

Na vyvážení bychom měli představit aplikaci podobnou Explain Everything, která je ale jednoduchá a zdarma. ShowMe tyto požadavky splňuje, bohužel je dostupná pouze pro iPady. Aplikace je dostupná i v češtině a je opravdu zjednodušenější verzí Explain Everything. Prezentace můžete tvořit z textu, obrázků, ručně psaných a kreslených poznámek. Samozřejmostí je nahrávání vlastního výkladu. Jednotlivé prezentace navíc můžete spravovat na webových stránkách a můžete je sdílet pouze pro určitou skupinu, pro všechny (zcela veřejně) nebo své lekce můžete dokonce zpoplatnit.[4] Stejně tak můžete zdarma nebo za úplatu využívat prezentace jiných učitelů z celého světa.

Náhled aplikace ShowMe.

Zdroj: Adam Bellow. ShowMe [video]. YouTube [online]. 2015 [cit. 2016-02-19]. Dostupné z: https://youtu.be/dUKv1S9Qoos.

ScreenChomp

Další jednoduchá aplikace je ScreenChomp[5], umožňuje nastavení vlastního obrázku na pozadí, několik barev na ruční psaní poznámek, vložení vlastních obrázků a textů, samozřejmostí je nahrávání audia. Výsledná prezentace se exportuje do formátu MP4 a můžete ji nasdílet svým žákům i různým lidem po celém světě.

 

Náhled aplikace ScreenChomp.

Zdroj: IPad Project Tools. Tools4students [online]. 2015 [cit. 2016-02-19]. Dostupné z: http://tools4students.wikispaces.com/IPad++Project+Tools.

Book Creator

Nádherná a jednoduchá aplikace na tvorbu e-booků. Free verze má všechny funkce jako placená, ale umožňuje vytvořit pouze jeden e-book, tudíž slouží pouze pro vyzkoušení. Pokud byste aplikaci chtěli využívat, musíte zaplatit $4.99. Ta částka za to ale stojí. Aplikace je intuitivní a snadno se ovládá a umožňuje vytvoření krásných výukových materiálů. Kromě klasického vkládání obrázků, fotek a textů aplikace umožňuje jejich editaci, psaní poznámek a kreslení, vkládání videí, více formátů a samozřejmě úpravu celkového vzhledu publikace.[6] Dokončený e-book pak můžete sdílet různými kanály.

 

Náhled aplikace Book Creator.

Zdroj: PrepTEC Fairmont. Book Creator Tutorial [video]. YouTube [online]. 2015 [cit. 2016-02-19]. Dostupné z: https://youtu.be/TE5DTD87-IE.

 

Nevýhody 

Začneme nevýhodami, aby článek nekončil negativně. Tvorba multimediálních prezentací s pomocí výše uvedených aplikací je náročná a ze začátku vyžaduje ze strany učitele velké časové investice. Bez obětování svého času není možné vytvořit opravdu propracované materiály. Dobrou zprávou je, že jakmile se člověk naučí s aplikací pracovat, vytvoří si vlastní pracovní postupy a tvorba nových materiálů bude mnohem snadnější a rychlejší. Proto můžeme první uvedenou nevýhodu považovat za výzvu k pokroku.

Méně překonatelné mohou být technologické bariéry – operační systém a operační paměť tabletu nebo počítače, možnost připojení k projektoru a dobrý mikrofon.[7] Nakonec mohou nastat problémy i na straně žáků, kteří si chtějí vytvořené materiály procházet doma a nemají potřebný software, hardware, případně i dovednosti.[8] Z tohoto důvodu musí být vytvořené materiály stále docela tradiční z hlediska formátu a přístupnosti.

Výhody

První výhodu jsme zmínili již v úvodu článku. Multimediální učební materiály jsou zajímavé, upoutávají pozornost, motivují žáky ke studiu a zvyšují prestiž učitele. Další výhody se objevily v popisech aplikací – multimediální charakter prezentací umožňuje předávat informace efektivněji, díky videím, animacím a zvukům je výuka názorná a konkrétní, žáci proto vyučované látce porozumí rychleji a snáze si zapamatují předávané informace.

Pokud už ve svých hodinách využíváte multimédia překlikáváním z PowerPointu do webového prohlížeče a mezi různými panely v prohlížeči, určitě si uvědomujete, jak to někdy může být chaotické a někdy trochu nemotorné. Multimediální prezentace tyto těžkosti zaženou, protože v nich máte vše na jednom místě. Tyto prezentace mají nakonec nespornou přednost před těmi klasickými z hlediska distančního vzdělávání. Žáci, kteří chyběli v hodině, dají přednost okomentované prezentaci nebo materiálům s videi před obyčejnými textovými materiály nebo zápisky od spolužáků.

Závěr

Tvorba multimediálních učebních materiálů je otázka individuálních priorit a ochoty investovat svůj čas. Nicméně sami zhodnoťte, o kolik jsou tyto materiály záživnější než obyčejné powerpointové prezentace. Pokud se už ve své výuce snažíte o multimediálnost studijních materiálů, doporučuji některou z výše uvedených aplikací vyzkoušet, pro začátek některou bezplatnou nebo základní free verzi. Na webových stránkách, které prezentují jednotlivé aplikace, se často nacházejí tipy, jak s aplikací snadno začít, a příklady dobré praxe, kterými se můžete inspirovat.

 

Lucie Malúšková

Seznam použitých zdrojů

Adam Bellow. ShowMe [video]. YouTube [online]. 2015 [cit. 2016-02-19]. Dostupné z: https://youtu.be/dUKv1S9Qoos.

Book Creator [online]. 2016 [cit. 2016-01-10]. Dostupné z: http://www.redjumper.net/bookcreator/.

Explain Everything for Android – FAQ. Explain Everything™ Interactive Whiteboard [online]. 2015 [cit. 2016-01-10]. Dostupné z: http://explaineverything.com/support/faq/android/.

Frequently Asked Questions. ShowMe [online]. 2016 [2016-01-10]. Dostupné z: http://www.showme.com/faq#HowMuch.

Innovaschool. Videotutorial Lensoo Create [video]. YouTube [online]. 2015 [cit. 2016-02-19]. Dostupné z: https://youtu.be/Dr6JeKKBht8.

IPad Project Tools. Tools4students [online]. 2015 [cit. 2016-02-19]. Dostupné z: http://tools4students.wikispaces.com/IPad++Project+Tools.

MUKHERJEE, Rajib. Multimedia Presentations: The Pros and Cons. Udemy blog [online]. 2014 [cit. 2016-01-09]. Dostupné z: https://blog.udemy.com/multimedia-presentation/.

PrepTEC Fairmont. Book Creator Tutorial [video]. YouTube [online]. 2015 [cit. 2016-02-19]. Dostupné z: https://youtu.be/TE5DTD87-IE.

Pricing. Lensoo Create [online]. 2016 [cit. 2016-01-10]. Dostupné z: https://create.lensoo.com/pricing.

ScreenChomp. TechSmith [online]. 2015 [cit. 2016-01-10]. Dostupné z: https://www.techsmith.com/screenchomp.html.

SOSNOWSKI, Jana. Advantages & Disadvantages of Schools Using Multimedia. Education – Seattle PI [online]. 2014 [cit. 2016-01-10]. Dostupné z: http://education.seattlepi.com/advantages-disadvantages-schools-using-multimedia-3099.html.

 


[1] MUKHERJEE, Rajib. Multimedia Presentations: The Pros and Cons. Udemy blog [online]. 2014 [cit. 2016-01-09]. Dostupné z: https://blog.udemy.com/multimedia-presentation/.

[2] Pricing. Lensoo Create [online]. 2016 [cit. 2016-01-10]. Dostupné z: https://create.lensoo.com/pricing.

[3] Explain Everything for Android – FAQ. Explain Everything™ Interactive Whiteboard [online]. 2015 [cit. 2016-01-10]. Dostupné z: http://explaineverything.com/support/faq/android/.

[4] Frequently Asked Questions. ShowMe [online]. 2016 [2016-01-10]. Dostupné z: http://www.showme.com/faq#HowMuch.

[5] ScreenChomp. TechSmith [online]. 2015 [cit. 2016-01-10]. Dostupné z: https://www.techsmith.com/screenchomp.html.

[6] Book Creator [online]. 2016 [cit. 2016-01-10]. Dostupné z: http://www.redjumper.net/bookcreator/.

[7] MUKHERJEE, Rajib. Multimedia Presentations: The Pros and Cons. Udemy blog [online]. 2014 [cit. 2016-01-10]. Dostupné z: https://blog.udemy.com/multimedia-presentation/.

[8] SOSNOWSKI, Jana. Advantages & Disadvantages of Schools Using Multimedia. Education – Seattle PI [online]. 2014 [cit. 2016-01-10]. Dostupné z: http://education.seattlepi.com/advantages-disadvantages-schools-using-multimedia-3099.html.