Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

3D tlač v školskom prostredí

3D tlač je čím ďalej tým viac populárnejšia a každý deň sa nachádzajú  nové spôsoby využitia 3D tlače a zavedenia ich do rôznych oblastí každodenného života. Čo však hovoríte na spojenie 3D tlače a školstva teda vzdelávania? Je toto spojenie perspektívne? 

 


Autorka: Simona Hurná


Krátka história 3D tlače

História 3D tlače siaha do roku 1981, avšak nedávno však nastalo obdobie veľkého rozmachu 3D tlače. Oveľa viac ako nachádzanie novej technológie a materiálov pre prácu s 3D tlačou sa v posledných rokoch nachádzali nové možnosti využitia. Školstvo je nepochybne oblasť, v ktorej sa nám naskytá možnosť využitia 3D tlače.

3D tlač v školstve

V školstve je možnosť prostredníctvom 3D tlače tlač rôznych učebných pomôcok a prostriedkov pre zefektívnenie výučbe a pomoc pri výučbe samotnej. U nižších ročníkov gymnázií je 3D tlač nápomocná pri rôznych predmetoch a to napríklad chémia ( napríklad pri tlači a trojrozmernej názornej ukážke molekúl), matematika (práca s rôznymi tvarmi a útvarmi a následné výpočty daného objektu alebo aj samotný výpočet pri návrhu 3D modelu), zemepis (tlač reliéfu zemského povrchu)[1]. Prácou s technológiami a novými oblasťami aplikovanej vedy vo vzdelávaní sa zaoberá technické vzdelávanie. Kladie dôraz na pochopenie a praktickú aplikáciu základných princípov vedy. Technické vzdelanie si kladie za  cieľ prípravu absolventov vedeckých alebo technických profesií.[2] Čo sa týka vysokoškolského štúdia je 3D tlač prospešná v medicíne, kde je možná tlač rôznych orgánov človeka.

Vedci predpovedajú, že do desiatich rokov by bolo možné využiť 3D technológiu na vytvorenie funkčného ľudského srdca.[3] Model srdca patrí zrejme k najklasickejším školským pomôckam. Model srdca vytlačený 3D tlačiarňou nám môže poskytnúť pohľad na prierez srdcom skrz komory srdca.

Ak je reč o prepojení 3D technológie a školstva, v Amerike MakerBot Academy, ktorá vznikla ako iniciatíva pre rozvoj vzdelávania a rozvíjanie znalostí v oblasti vedy, techniky a matematiky. Spomínaná platforma slúži na vytvorenie atraktívneho vzdelávacieho obsahu pre žiakov škôl a pre učiteľov odbornú prípravu na prácu s 3D tlačou. MakerBot Academy chce zabezpečiť v blízkej budúcnosti 3D tlačiareň do každej školy v Amerike. Ide najmä o prípravu študentov skrz pedagógov na budúcnosť v oblasti technológii. MakerBot posunuli 3D tlačiarne smerom ku vzdelávaciemu systému. Celý systém spojenia 3D tlače a škôl slúži na poznanie a naučenie sa práce s novými technológiami u detí. Ide o postupný proces práce s technológiami od jednoduchej práce na 3D projektoch cez využívanie rôznych softvérov  pri 3D tlači až po vytváranie vlastných 3D projektov.[4]

Zavádzanie 3D technológii do vzdelávania a do školstva má viacero aspektov. Jedným z nich je nepochybne aj príprava študentov, pre získanie potrebných zručností pre budúce povolanie a prípadné zameranie v ďalšom štúdiu.

 

(The benefits of 3D printing for teaching, [online], Zdroj obrázka[5])

3D tlač v praxi

Pre spojenie vzdelania a 3D technológie vypracovala holandská základná a stredná škola a holandská firma zameraná na 3D tlač všeobecný učebný plán, ktorý nás má oboznámiť s postupom práce s deťmi na základnej a strednej škole. Na základnej škole ide o deti vo veku od 10 do 12 rokov. V tomto veku ide najmä o zoznámenie žiakov s 3D tlačou. Deti sa dozvedajú o ovládaní rôznych softvérových programov a tiež aj s postupom práce pri 3D tlači.[6]

Príprava žiakov na strednej škole sa podľa tohto učebného plánu týka žiakov vo veku od 13 do 18 rokov. Učebný plán na strednej škole je zameraný na zručnosti potrebné na samotnú prevádzku 3D tlačiarne. Pri žiakoch na strednej škole je možné použiť pri výučbe aj zložitejšie techniky ako napríklad použitie výplne alebo prácu s 3D tlačiarňou s rôznymi teplotami. Plán je zameraný tiež na generovanie 3D obsahu pre tlač. [7] Avšak aj keď sa vytvára množstvo programov na podporu škôl aby mohli s 3D tlačou pracovať, problémy zavedenia do školstva sú najmä finančné. Problémom je aj nekvalifikovanosť s prácou s 3D tlačiarňou. To vytvára limity a teda to bráni  vo využívaní 3D tlačiarne v školstve.

Záver

3D tlač v školskom prostredí je jedna z inovatívnych možností ako zatraktívniť štúdium a ako pomôže zefektívniť výučbu. Technologický pokrok stále viac napreduje v oblasti vedy a techniky vo vytváraní nových produktov. V dnešnej dobe sú čím ďalej tým viac presadzované technológie tak prečo nevyužiť možnosti, ktoré nám dnešok prináša. Myslím, že o pár rokov bude bežnou súčasťou výučby prepojenie tradičného vyučovania v spojení s technológiami a konkrétne s 3D tlačou. V rámci školstva sa podľa mňa časom vytvorí aj odbor zameraný na 3D technológie, ktorý by rozvíjal poznatky o 3D tlači u detí a pripravoval ich na novinky a uplatnenie sa v danej profesijnej oblasti.

Autorka: Simona Hurná

 

Použité zdroje

 


[1] 3D printing processes. [online]. 2013 [cit. 2016-01-27]. Dostupné z:

http://3dprintingindustry.com/3d-printing-basics-free-beginners-guide/%20processes/

[2] Technical education, [online]. [cit. 2016-02-12], Dostupné z:

 http://www.britannica.com/topic/technical-education

[3] Bioinžiníři slibují do deseti let lidské srdce z 3D tiskárny, [online], [cit. 2016-01-28], dostupné z:

http://svobodnenoviny.eu/bioinzenyri-slibuji-do-deseti-let-lidske-srdce-z-3d-tiskarny/

[4]  MakerBot Printers [online], [cit. 2016-01-29], Dostupné z:

http://3dprintingindustry.com/2015/12/14/63443/

[5] The Benefits of 3D printing, [online], [2016-02-12], dostupné z: http://www.lpfrg.com/en/professionals/education/

[6]  3D printing for education, [online], [cit. 2016-02-15], Dostupné z:

http://www.lpfrg.com/en/professionals/education/

[7]  3D printing for education [online], [cit. 2016-01-29], Dostupné z: http://www.lpfrg.com/en/professionals/education/

[8] 3D Printing Industry, [online], Dostupné na: http://3dprintingindustry.com/

[9] 3D Print, [online], Dostupné na: http://3dprint.com/

[10] Makerbot Thingiverse, [online], Dostupné na:  http://www.makerbot.com/thingiverse

 

 


Žákovská e-portfolia – technické nástroje

E-portfolio lze chápat, jako osobní sbírku informací, která popisuje průchod každého člověka jednotlivými etapami v jeho vzdělávání. Může také sloužit, jenom pro osobní účel, aby si člověk zjistil svoji sebereflexi. Nebo ho může použít, jako svou prezentaci při hledání své práce. E-portfolio shrnuje naše schopnosti, dovednosti a dosažené úspěchy. Tento dokument nám slouží, jako přehled splněných studijních cílů, úspěšně složených zkoušek, nebo i jiných dosažených výstupů.


  

Autor: Zdeněk Plch

 

Lze ho doplnit různými studijními materiály, výsledky vlastní tvůrčí práce, nebo i jiným materiálem. Když do e-portfolia uvedeme co nejvíce materiálu, tak má o nás tím pádem větší vypovídající hodnotu a dovoluje nám provádět komplexnější a kvalifikovanější hodnocení naší osoby.   

 

Typy e-portfolií

Máme několik typů e-portfolií, které se mohou lišit tím, kdo je vytvořil a k čemu mají sloužit. Můžeme rozdělit e-portfolia na:

Žákovské a to se dělí na:

Pracovní e-portfolio

Umožňuje monitorovat každodenní pokrok studenta a reflektovat jeho práci. Sleduje vývoj studentských vědomostí a dovedností a je též využíváno k diagnostickým účelům. Patří studentovi, ale učitel ho používá, jako součást vyučovacího procesu. E-portfolio má studentovi sloužit pro jeho další rozvoj na základě reflexe jeho vlastní práce. Student se má naučit, jak si má rozvíjet své vlastní myšlení, vědomosti a dovednosti. Naopak učitelovi umožňuje sledovat, jak student pokročil, hodnotit ho a dále usměrňovat v jeho vzdělávání. Je dobré, aby se učitel i student naučil s e-portfoliem pracovat. Je to dobré pro získání zpětné vazby, jak studenta, tak učitele. Je nutné, aby si student uvědomil zodpovědnost za své učení a snažil se zlepšit své studijní výsledky.

Učitel by měl na studenta v určitém smyslu přenést část rozhodování, které se týká výuky a hodnocení. V pracovním e-portfoliu se nachází vše, co student za určité období udělal. Též jsou zde uvedeny informace, které o něm získal učitel. V e-portfoliu se nachází vybrané školní práce a studentovy domácí úkoly, výstupy z projektů, záznamy z četby či jiné studentovy činnosti.

Mohou zde být uvedeny i mimoškolní aktivity. Tyto dokumenty nemusí mít jen formu tištěných a psaných materiálů. Můžeme sem zařadit i studentovy výrobky, audio i videozáznamy. Tento dokument, je vlastně bohatým zdrojem informací co student v daném předmětu dokázal i jakého pokroku dosáhl[1].

Hodnotící e-portfolio

Tento druh dokumentu umožňuje učitelovi hodnotit práci studenta. Není zde uvedena jen výsledná práce studenta, ale také informace o tom, jak se jeho práce vyvíjela. Dají se zde vyčíst studentovy silné a slabé stránky.  Hodnotící e-portfolio si učitel vede u všech svých studentů a umožňují mu porovnávat jejich práce. Účelem e-portfolia, je vlastně hodnocení studentových prací, tak by zde měl zařadit ty práce, které podle jejich názorů dokumentují studentovy výsledky.

Je nutné, aby učitel umožnil studentovi ovlivnit obsah jeho vlastního e-portfolia. Z tohoto důvodu někteří učitelé postupují tak, že studentům umožní, aby si své e-portfolio vytvořili sami a napsali, proč se rozhodli vybrat právě tyto své výtvory a co mají dokumentovat. Učitel sám vybere práce, které uzná za vhodné.

Učitel se rozhodne, které společné prvky budou nejvhodnější a jak je bude hodnotit. Do e-portfolia se může zařadit i hodnocení z ústního zkoušení a z písemek. Tento dokument slouží i jako informace pro rodiče[2].

Prezentační e-portfolio

Jsou zde zaznamenány nejlepší práce a úspěchy studenta. Tento typ dokumentu obsahuje na rozdíl od výše zmíněných práce dokončené. Prezentační e-portfolio se využívá k závěrečnému hodnocení, nebo taky jako podklad pro jeho další vzdělávání[3].

Učitelské e-portfolio

Tato e-portfolia může učitel používat k různým účelům. Slouží nejen k profesnímu rozvoji, ale také k plánování výuky, stanovení výukových cílů, hodnocení studentů apod. Učitel si díky svému e-portfoliu může vytvořit seznam vyučovacích předmětů, jejich popis a harmonogram. Každý učitel si může psát podklady ke svému vyučovacímu předmětu, tvořit pracovní listy, psát různé poznámky nejen ke svým studentům. Je dobré, když si učitelé tyto dokumenty prezentují navzájem.

Učitel zde také může zapsat nejen své osobní a pracovní postřehy, které ve svém vzdělání získal, ale i zkušenosti při své praxi. Součástí e-portfolia mohou být taky informace o jeho dosaženém vzdělání, i jaké má plány do budoucna[4].

Profesní e-portfolio

 V tomto profesním e-portfoliu jsou uvedeny znalosti, dovednosti, dosažené vzdělání, praxe apod. Toto e-portfolio nám dává přehled o našem životním vývoji, kterého jedinec za svou dobu dosáhl. Profesní e-portfolio může obsahovat např.[5]:

Osobní

 • Základní informace o naší osobě

Profesní

 • Vzdělání
 • Praxe
 • Připravované projekty

Volný čas

 • Koníčky, či jiné zájmy

Své e-portfolio může vystavit na web a tím pádem se zviditelnit pro svého budoucího zaměstnavatele. Pro tvorbu e-portfolia existuje několik druhů nástrojů.

 

Nástroje pro tvorbu e-portfolií

Weebly

Weebly, je online nástroj, který se zaměřuje na tvorbu webových stránek. Základní použití je zdarma. Máme možnost se zaregistrovat dvěma způsoby. A to, že při registraci uvedeme svoje přihlašovací údaje ze sociální sítě Facebook. Nebo provedeme klasickou registraci vyplněním údajů jako jméno a svoji emailouvou adresu. Na email přijdou další instrukce pro dokončení registrace. Součástí registrace, je nutné vytvoření doménového jména (doména třetího řádu, která je zdarma). Poté následuje hosting, který je pro nenáročný blog bezplatný. Ale jestli chceme použít složitější prezentace, tak si musíme připlatit.   

 Weebly nabízí několik set navržených šablon, které leze pomocí jednoduchých úprav přizpůsobit vlastním potřebám. Když, uživatel zná HTML 5 a CSS 3 může provést úpravy šablony pomocí Advanced Theme Editoru. Nebo si může uživatel celou webovou prezentaci vytvořit sám a to již za použití zmíněného HTML 5 a CSS 3 kódu. Dalším krokem, je nutné uvést hlavní nadpis, klíčová slova, popis naší stránky. Weebly nám umožňuje do naší prezentace nahrát video, dokumenty, nebo to můžou být i různé obrázky, které lze vložit bud jako odkaz z různých webových galerií, nebo si nahrát vlastní fotky z počítače.

Uživatelské prostředí je velmi jednoduché, takže se v něm vyzná i úplný začátečník. Weebly používá funkci drag and drop [6]. Jestli chceme využívat pokročilejší funkce, je nutné si připlatit, např. když nechceme, aby naše prezentace byla veřejná. Jestli chceme využívat zpětnou vazbu můžeme si na naší prezentaci umístit kontaktní formulář, diskusní fórum apod. Uživatel má také možnost propojit svoji webovou prezentaci se sociálními sítěmi[7].

Carbonmade

Carbonmade, lze též využít, jako nástroj pro tvorbu e-portfolia. I v tomto případě, je nutná registrace. Není možná registrace přes sociální sítě. Tento nástroj pro tvorbu e-portfolia obsahuje většinu funkcí, které uživatel využije. Můžeme nastavit meta-popisek a titulek našeho e-portfolia. Do vašeho e-portfolia lze vkládat pouze data. Po založení našeho projektu můžeme vložit svá data. Dokumenty můžou být v libovolném množství.

Tento nástroj, je jednoduchý. Do Carbonmade lze vložit PDF soubory, různé animace, obrázky. Pokud chce uživatel vkládat video, nebo audio obsah, je nutné, aby si připlatil. Obsah je povolen vkládat jen z vašeho počítače. Pro začínající uživatele, je připraven textový návod, video návod nebo je možnost napsat autorům projektu.

Jestliže se uživatel rozhodne používat základní verzi produktu, nelze nastavit e-portfolio jako veřejné, nebo soukromé. Carbonmade umožňuje pouze nastavit viditelnost jednotlivých sekcí. I v tomto případě si může uživatel své e-portfolio přizpůsobit podle svého obrazu a to pomocí nabízených šablon, textových fontů a barevného pozadí. Vámi vytvořené e-portfolio, je rozdělené na několik sekcí, které lze podle vašeho uvážení různě upravovat. V nastavení si můžeme přidat velké množností informací o naší osobě.

Na e-portfolio nelze vkládat komentáře, nebo hodnocení ostatních návštěvníků. Uživatel může komunikovat s ostatními uživateli přes sekci kontakty, ve které najdeme kontaktní formulář. U Carbonmade není možnost propojení s ostatními sociálními sítěmi[8].

Pathbrite

Pathbrite, nám umožňuje vytvářet online kurzy, přihlásit se na stávající online kurzy. Ale taky vytvořit svoje vlastní e-portfolio. Máme dvě možnosti registrace a to bud klasickou cestou vytvoření svého jména, hesla a emailovou adresu. Nebo se můžeme přihlásit přes službu Google a Twitter.

Uživatelské prostředí je jednoduché a svou orientaci v něm zvládne i začátečník. V obsahu můžeme vytvářet a upravovat jednotlivé kategorie. Do e-portfolia lze vkládat různá data jak z našeho počítače, tak z externích zdrojů. Práci s Pathbrite zvládne i úplný začátečník. Při vkládání obsahu nejsme omezeni jen jedním textovým formátem.

Když, si uživatel neví s něčím rady, může použít dostupné návody. V Pathbrite si můžeme nastavit e-portfolio, jako veřejné, neveřejné, nebo poskytnout náš obsah jen vybraným uživatelům. Přizpůsobení vzhledu našeho e-portfolia, je velmi omezené a to na čtyři přednastavené rozvržené stránky. Může se stát, že nesouhlasíme s posíláním komentářů od ostatních uživatelů, tuto funkci můžeme zakázat. Hodnotit můžeme i pomocí Facebookového tlačítka „Like“. Komunikace probíhá prostřednictvím emailové zprávy[9].   

PebblePad

Účelem je podpora osobního, akademického a profesního vzdělávání a jeho rozvoj pro instituce a jednotlivci. Osobní účet lze zakoupit na jeden rok za 20 GBP s kapacitou úložiště 500 MB na tři roky za 45 GBP s kapacitou 750 MB. K e-portfoliu a jeho obsahu je přístup pomocí webového prohlížeče. PebblePad, je dostupný ve všech běžných prohlížečích. Obsah e-portfolia je chráněn přihlášením pomocí uživatelského jména a hesla. Nástroj podporuje interní i externí odkazy, klíčová slova, tagy a mnoho jiných funkcí. Vložená data se exportují z PebblePad v původních formátech nebo jako HTML soubory.  Lze exportovat vybrané dokumenty nebo všechny. Tisk dokumentů je samozřejmostí. Doku-menty jsou automaticky převedeny do formátu PDF a uživatel si tiskne vybraný dokument nebo dokumenty, na něž je ve vybraném dokumentu odkazováno.

Umožněna je tvorba různých kolekcí. Jsou to sbírky digitálních výtvorů, mají mezi sebou shodné vyhledávací parametry. Funkci lze využívat k prezentaci činnosti uživatele. Obsah nahráváme v různých formátech. Propojení je na PebblePad účet s externími službami. Ke svému účtu lze připojit a využívat více externích úložišť zároveň. Součástí PebblePad je slovník pojmů. Obsahuje názvy dostupných funkcí a vysvětluje, k čemu se tyto funkce využívají. Výběr je mezi mobilní verzí stránek PebblePad a mobilní aplikací. Obsah lze prohlížet, sdílet, publikovat a také prohlížet a přidávat komentáře. Lze sledovat zpětnou vazbu, používat již vytvořené šablony, vkládat nové příspěvky a soubory. Součástí nástroje PebblePad je funkce ATLAS. Je určený pro vyučování.

Obsah e-portfolia lze publikovat veřejně nebo soukromě[10].

Autor: Zdeněk Plch


Seznam použitých zdrojů

Píšová, M. Portfolio v profesní přípravě učitele. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007 ISBN  978-80-7395-024-8

Trunda, J. Profesní portfolio učitele – Soubor metod k hodnocení a sebehodnocení, Praha: Národní ústav vzdělávání., 2012 ISBN 978-80-87063-62-0

Václavík, A. Portfolio jako komunikační prostředek. Hradec Králové: Gaudeamus UHK. 2009 ISBN 978–80–7435-030–6

Slavík, J.  Hodnocení v současné škole. Praha: Portál. 1999 ISBN 80-7178-262-9

Jirásko, J., Učitelské noviny. článek: Portfolio není složka s papíry vyd. 40/2015  Praha 1, ISSN 0139-5718

 


[1] MŠMT Systémový projekt Kvalita I Články [online]. Cermat 2007,[cit.2016-01-01]. Dostupné z: http://www.esf-kvalita1.cz/osobni_portfolio-koncepce.php

[2] MŠMT Systémový projekt Kvalita I Články [online]. Cermat 2007,[cit.2016-01-01]. Dostupné z: http://www.esf-kvalita1.cz/osobni_portfolio-koncepce.php

[3] MŠMT Systémový projekt Kvalita I Články [online]. Cermat 2007,[cit.2016-01-01]. Dostupné z: http://www.esf-kvalita1.cz/osobni_portfolio-koncepce.php

[4] MŠMT Systémový projekt Kvalita I Články [online]. Cermat 2007,[cit.2016-01-01]. Dostupné z: http://www.esf-kvalita1.cz/osobni_portfolio-koncepce.php

[5] MŠMT Systémový projekt Kvalita I Články [online]. Cermat 2007,[cit.2016-01-01]. Dostupné z: http://www.esf-kvalita1.cz/osobni_portfolio-koncepce.php

[6] Tato funkce nám umožní myší přetáhnout objekt z jednoho místa na druhé. Více zde: https://raynet.cz/co-je-drag-and-drop.html

[7] Objevit.cz Vytvořte a publikujte webové stránky naprosto zdarma s online službou Weebly: Článek [online]. 12 Září, 2012,[cit.2016-01-01]. Dostupné z: http://objevit.cz/vytvorte-a-publikujte-webove-stranky-naprosto-zdarma-s-online-sluzbou-weebly-t14063

Weebly.com Článek [online], [cit.2016-01-01]  Dostupné z: http://hc.weebly.com/hc/en-us/sections/200354313-The-Essentials

[8] Carbonmade.com: Článek [online],[cit.2016-01-01]. Dostupné z: http://objevit.cz/vytvorte-a-publikujte-webove-stranky-naprosto-zdarma-s-online-sluzbou-weebly-t14063

[9] Pathbrite.com: Článek [online],[cit.2016-01-01]. Dostupné z: https://pathbrite.com/userguide?v=1&l=en

[10] PebblePad.com: Článek [online],[cit.2016-01-01]. Dostupné z: http://www.gre.ac.uk/schools/sci/intranet/student-support/employability/Pebblepad-Instruction-Booklet.pdf

 

 


Tvorba multimediálních učebních materiálů

Článek prezentuje výběr zajímavých a méně známých aplikací pro tvorbu multimediálních prezentací a dalších učebních materiálů.

 


Autorka: Lucie Malúšková

 

 

Moderní technologie přinesly mnoho způsobů, jak zpestřit výuku a zaujmout žáky. Výuka je nyní interaktivnější, žáci mohou používat vlastní zařízení k hlasování, poskytování zpětné vazby a ke spolupráci s učitelem i spolužáky. Netradiční prezentace přilákají pozornost a propracované učební materiály mohou motivovat i k samostudiu. V tomto článku se zaměříme na několik aplikací, které lze využít k tvorbě multimediálních učebních materiálů. Ty můžeme využívat ke zvýšení atraktivity prezentování a můžeme je poskytovat žákům jako podklady k učení.

Multimediálními materiály rozumíme takové materiály, které kromě obrázků (a textu samozřejmě) využívají i animace, video, grafy, nahrané zvuky a vlastní projev.[1] Představíme si především aplikace na tvorbu multimediálních prezentací a e-booků a v závěru shrneme výhody a nevýhody multimediálních materiálů.

Lensoo Create

Aplikace imituje interaktivní tabuli, stejně jako na tabuli můžete psát poznámky, vkládat fotografie, obrázky, různé tvary, vkládat text a dokonce i importovat PDF soubory. Navíc můžete nahrávat svůj komentář. V základní bezplatné verzi je k dispozici neomezený počet nahrávek o maximální délce 15 minut. Prémiová verze umožňuje i nahrávání videa (přes kameru zařízení), půl hodinové nahrávky a další nástroje (např. ukazovátko, vodoznak).[2] Aplikaci využijete při tvorbě návodů, výuce matematiky, a když potřebujete kreslit grafy nebo schémata.

 

Náhled aplikace Lensoo Create

Zdroj: Innovaschool. Videotutorial Lensoo Create [video]. YouTube [online]. 2015 [cit. 2016-02-19]. Dostupné z: https://youtu.be/Dr6JeKKBht8.

Explain Everything

Zřejmě nejznámější a nejpopulárnější aplikací pro tvorbu multimediálních prezentací je Explain Everything. Stejně jako u předchozí aplikace jde o „interaktivní tabuli“ na tabletu, oproti předchozí aplikaci ale nabízí mnohem více nástrojů. To se částečně odráží na skutečnosti, že za aplikaci musíte zaplatit $3.99 – ve skutečnosti velmi málo peněz za tak skvělou aplikaci.

Aplikace umí vše, co předchozí – vkládání obrázků, textu, tvarů, pohybování s objekty, kreslení a psaní poznámek, ukazovátko. Navíc lze do tvořené prezentace vložit webový prohlížeč, nahrávat nebo vložit video, tato videa upravovat – v určitém momentu můžete například video pozastavit, připsat k němu poznámku nebo vyznačit důležitou část, a pak video zase spustit. Samozřejmostí je nahrávání vlastního komentáře. Nakonec lze prezentace exportovat do videa, které můžete nasdílet svým žákům. Zřejmá nevýhoda aplikace vychází z její komplexnosti – množství funkcí způsobuje její náročnost pro prvotní pochopení. Druhou nevýhodou může být délka prezentace, která je sice neomezená, ale oficiální technická podpora doporučuje 20 minut na jednu prezentaci / video.[3]

 

Náhled aplikace Explain Everything.

Zdroj: Autorka článku.

ShowMe

Na vyvážení bychom měli představit aplikaci podobnou Explain Everything, která je ale jednoduchá a zdarma. ShowMe tyto požadavky splňuje, bohužel je dostupná pouze pro iPady. Aplikace je dostupná i v češtině a je opravdu zjednodušenější verzí Explain Everything. Prezentace můžete tvořit z textu, obrázků, ručně psaných a kreslených poznámek. Samozřejmostí je nahrávání vlastního výkladu. Jednotlivé prezentace navíc můžete spravovat na webových stránkách a můžete je sdílet pouze pro určitou skupinu, pro všechny (zcela veřejně) nebo své lekce můžete dokonce zpoplatnit.[4] Stejně tak můžete zdarma nebo za úplatu využívat prezentace jiných učitelů z celého světa.

Náhled aplikace ShowMe.

Zdroj: Adam Bellow. ShowMe [video]. YouTube [online]. 2015 [cit. 2016-02-19]. Dostupné z: https://youtu.be/dUKv1S9Qoos.

ScreenChomp

Další jednoduchá aplikace je ScreenChomp[5], umožňuje nastavení vlastního obrázku na pozadí, několik barev na ruční psaní poznámek, vložení vlastních obrázků a textů, samozřejmostí je nahrávání audia. Výsledná prezentace se exportuje do formátu MP4 a můžete ji nasdílet svým žákům i různým lidem po celém světě.

 

Náhled aplikace ScreenChomp.

Zdroj: IPad Project Tools. Tools4students [online]. 2015 [cit. 2016-02-19]. Dostupné z: http://tools4students.wikispaces.com/IPad++Project+Tools.

Book Creator

Nádherná a jednoduchá aplikace na tvorbu e-booků. Free verze má všechny funkce jako placená, ale umožňuje vytvořit pouze jeden e-book, tudíž slouží pouze pro vyzkoušení. Pokud byste aplikaci chtěli využívat, musíte zaplatit $4.99. Ta částka za to ale stojí. Aplikace je intuitivní a snadno se ovládá a umožňuje vytvoření krásných výukových materiálů. Kromě klasického vkládání obrázků, fotek a textů aplikace umožňuje jejich editaci, psaní poznámek a kreslení, vkládání videí, více formátů a samozřejmě úpravu celkového vzhledu publikace.[6] Dokončený e-book pak můžete sdílet různými kanály.

 

Náhled aplikace Book Creator.

Zdroj: PrepTEC Fairmont. Book Creator Tutorial [video]. YouTube [online]. 2015 [cit. 2016-02-19]. Dostupné z: https://youtu.be/TE5DTD87-IE.

 

Nevýhody 

Začneme nevýhodami, aby článek nekončil negativně. Tvorba multimediálních prezentací s pomocí výše uvedených aplikací je náročná a ze začátku vyžaduje ze strany učitele velké časové investice. Bez obětování svého času není možné vytvořit opravdu propracované materiály. Dobrou zprávou je, že jakmile se člověk naučí s aplikací pracovat, vytvoří si vlastní pracovní postupy a tvorba nových materiálů bude mnohem snadnější a rychlejší. Proto můžeme první uvedenou nevýhodu považovat za výzvu k pokroku.

Méně překonatelné mohou být technologické bariéry – operační systém a operační paměť tabletu nebo počítače, možnost připojení k projektoru a dobrý mikrofon.[7] Nakonec mohou nastat problémy i na straně žáků, kteří si chtějí vytvořené materiály procházet doma a nemají potřebný software, hardware, případně i dovednosti.[8] Z tohoto důvodu musí být vytvořené materiály stále docela tradiční z hlediska formátu a přístupnosti.

Výhody

První výhodu jsme zmínili již v úvodu článku. Multimediální učební materiály jsou zajímavé, upoutávají pozornost, motivují žáky ke studiu a zvyšují prestiž učitele. Další výhody se objevily v popisech aplikací – multimediální charakter prezentací umožňuje předávat informace efektivněji, díky videím, animacím a zvukům je výuka názorná a konkrétní, žáci proto vyučované látce porozumí rychleji a snáze si zapamatují předávané informace.

Pokud už ve svých hodinách využíváte multimédia překlikáváním z PowerPointu do webového prohlížeče a mezi různými panely v prohlížeči, určitě si uvědomujete, jak to někdy může být chaotické a někdy trochu nemotorné. Multimediální prezentace tyto těžkosti zaženou, protože v nich máte vše na jednom místě. Tyto prezentace mají nakonec nespornou přednost před těmi klasickými z hlediska distančního vzdělávání. Žáci, kteří chyběli v hodině, dají přednost okomentované prezentaci nebo materiálům s videi před obyčejnými textovými materiály nebo zápisky od spolužáků.

Závěr

Tvorba multimediálních učebních materiálů je otázka individuálních priorit a ochoty investovat svůj čas. Nicméně sami zhodnoťte, o kolik jsou tyto materiály záživnější než obyčejné powerpointové prezentace. Pokud se už ve své výuce snažíte o multimediálnost studijních materiálů, doporučuji některou z výše uvedených aplikací vyzkoušet, pro začátek některou bezplatnou nebo základní free verzi. Na webových stránkách, které prezentují jednotlivé aplikace, se často nacházejí tipy, jak s aplikací snadno začít, a příklady dobré praxe, kterými se můžete inspirovat.

 

Lucie Malúšková

Seznam použitých zdrojů

Adam Bellow. ShowMe [video]. YouTube [online]. 2015 [cit. 2016-02-19]. Dostupné z: https://youtu.be/dUKv1S9Qoos.

Book Creator [online]. 2016 [cit. 2016-01-10]. Dostupné z: http://www.redjumper.net/bookcreator/.

Explain Everything for Android – FAQ. Explain Everything™ Interactive Whiteboard [online]. 2015 [cit. 2016-01-10]. Dostupné z: http://explaineverything.com/support/faq/android/.

Frequently Asked Questions. ShowMe [online]. 2016 [2016-01-10]. Dostupné z: http://www.showme.com/faq#HowMuch.

Innovaschool. Videotutorial Lensoo Create [video]. YouTube [online]. 2015 [cit. 2016-02-19]. Dostupné z: https://youtu.be/Dr6JeKKBht8.

IPad Project Tools. Tools4students [online]. 2015 [cit. 2016-02-19]. Dostupné z: http://tools4students.wikispaces.com/IPad++Project+Tools.

MUKHERJEE, Rajib. Multimedia Presentations: The Pros and Cons. Udemy blog [online]. 2014 [cit. 2016-01-09]. Dostupné z: https://blog.udemy.com/multimedia-presentation/.

PrepTEC Fairmont. Book Creator Tutorial [video]. YouTube [online]. 2015 [cit. 2016-02-19]. Dostupné z: https://youtu.be/TE5DTD87-IE.

Pricing. Lensoo Create [online]. 2016 [cit. 2016-01-10]. Dostupné z: https://create.lensoo.com/pricing.

ScreenChomp. TechSmith [online]. 2015 [cit. 2016-01-10]. Dostupné z: https://www.techsmith.com/screenchomp.html.

SOSNOWSKI, Jana. Advantages & Disadvantages of Schools Using Multimedia. Education – Seattle PI [online]. 2014 [cit. 2016-01-10]. Dostupné z: http://education.seattlepi.com/advantages-disadvantages-schools-using-multimedia-3099.html.

 


[1] MUKHERJEE, Rajib. Multimedia Presentations: The Pros and Cons. Udemy blog [online]. 2014 [cit. 2016-01-09]. Dostupné z: https://blog.udemy.com/multimedia-presentation/.

[2] Pricing. Lensoo Create [online]. 2016 [cit. 2016-01-10]. Dostupné z: https://create.lensoo.com/pricing.

[3] Explain Everything for Android – FAQ. Explain Everything™ Interactive Whiteboard [online]. 2015 [cit. 2016-01-10]. Dostupné z: http://explaineverything.com/support/faq/android/.

[4] Frequently Asked Questions. ShowMe [online]. 2016 [2016-01-10]. Dostupné z: http://www.showme.com/faq#HowMuch.

[5] ScreenChomp. TechSmith [online]. 2015 [cit. 2016-01-10]. Dostupné z: https://www.techsmith.com/screenchomp.html.

[6] Book Creator [online]. 2016 [cit. 2016-01-10]. Dostupné z: http://www.redjumper.net/bookcreator/.

[7] MUKHERJEE, Rajib. Multimedia Presentations: The Pros and Cons. Udemy blog [online]. 2014 [cit. 2016-01-10]. Dostupné z: https://blog.udemy.com/multimedia-presentation/.

[8] SOSNOWSKI, Jana. Advantages & Disadvantages of Schools Using Multimedia. Education – Seattle PI [online]. 2014 [cit. 2016-01-10]. Dostupné z: http://education.seattlepi.com/advantages-disadvantages-schools-using-multimedia-3099.html.


 


Jsou virtuální světy použitelné pro výuku?

Ačkoli původně nebyly virtuální světy pro výuku koncipovány, skrývají v sobě velký vzdělávací potenciál. S rozvojem a snadnou dostupností ICT lze možností, jež virtuální světy nabízejí, adekvátně využít, jelikož se lidé v kyberprostoru pohybují stále častěji.

 


Autorka: Ivana Šrámková

 

V posledních cca 20 letech uskutečněné změny v oblasti ICT jsou objemnější a zásadnější než ty, které v prostředí informačních médií proběhly během celého historického vývoje lidstva.[1] Rychlý vývoj ICT je důležitý pro sledování nových trendů hledání jejich aplikace ve vzdělávacím procesu a to navzdory zastaralému konceptu výuky, nedostatku a nízké úrovně technické podpory ve vzdělávání.[2] Přestože je v současnosti jejich dostupnost téměř neomezená, jsou možnosti reálného využití ICT ve vzdělávacím procesu využitelné jen v nízké míře,[3] ačkoli hrají v realizaci většiny úkolů ve vzdělávání důležitou roli.[4] V součinnosti s vývojem dalších typů gramotnosti, jako jsou čtení, matematika a přírodní vědy, studentům pomáhají v začlenění do informační společnosti.[5] Kritické až záporné hodnocení vlivu ICT se často týká jejich možného nadměrného použití a v důsledku nahrazování vyučujícího technologiemi určitého odosobnění vzdělávání.[6]

Internet

S rozvojem internetu, tedy souborem technických prostředků, jež umožňují celosvětové šíření dat v e-podobě bez omezení typu a obsahu, byl potenciál jeho možností v rychlé a jednoduché komunikaci rozpoznán nejprve v univerzitním prostředí. Postupně se internet sdružováním místních i mezinárodních sítí včetně jednotlivých počítačů prosadil jako jediná celosvětová počítačová síť obepínající zemi.[7]

Vzhledem k tomu, že se internet vedle počítačů objevuje též v televizních přijímačích, telefonech, dotykových zařízeních apod., se stává všeobecně dostupným médiem.[8] Uživatel může díky internetovému propojení získat informace bez nutnosti dlouhého prohledávání www serverů s množstvím často irelevantních údajů. Obdrží je dotazem položeným ať už konkrétnímu odborníkovi či kolegovi, jenž již dříve podobné téma řešil. Ve srovnání se specializovanými e-konferencemi lze konkrétní informaci získat ihned a zároveň je tu i možnost vznést doplňující otázky.[9] Samotný internet je využívaný především pro vyhledávání informací, on-line nákupy či stahování hudby a filmů.[10]

Virtuální světy

Schopnost civilizace tvorby informací je v současnosti natolik výrazná, že člověk jejich prostřednictvím vytváří umělou, tj. virtuální, realitu. Jejím následkem je vznik kyberprostoru jako produktu civilizace. Jedinec do tohoto prostředí vchází svým vědomím, zatímco po fyzické stránce zůstává v přirozeném světě. V digitálním věku se tak bytí člověka realizuje jak v přirozeném světě jako takovém, tak na pomezí virtuálního a reálného prostředí a v kyberprostoru,[11] kam při práci s počítačem, zejména však s internetem, uživatel často uniká.[12]

Současná podoba virtuálních světů, jejichž obliba v posledních letech rapidně vzrůstá,[13] vychází převážně ze dvou zdrojů – vše zmíněného internetu a původně anglickou, velmi oblíbenou hrou Dungeons and Dragons. Ačkoli by svým názvem mohla poukazovat na spojení s virtuální realitou, chápeme-li tuto realitu jako možnost použití pomůcek k simulaci skutečného prostředí počítačem, dochází k tomuto spojení až v době, kdy se na internetu stále častěji prosazuje 3D grafika a další multimediální prvky.[14]

Ve vzdělávání totiž virtuální světy představují novou škálu příležitostí. Jejich generativní přirozenost uživatelům umožňuje nejen řídit a interagovat nejen s prostředím předcházejícím 3D, ale také vlastní tvorbou objektů upravovat.[15] V případě virtuálního prostředí se tak jedná o prostředí ideální k využití technologií nejen ve výuce, ale ve vzdělávání obecně.[16] Nepřekvapí tedy, že raní osvojitelé inovačních výukových a vzdělávacích technologií je ve vyšším vzdělávání již k učebním záměrům adaptují.[17] Digitální technologie totiž nejenže mění, co by se měli studenti učit, ale také co se mohou učit. Díky nim se objevují také nové myšlenky, témata a zážitky.[18]

V případě virtuální reality se tedy jedná o nové uživatelské rozhraní, jehož snahou je přiblížit prostředí počítače skutečnosti, již vnímáme našimi smysly. Větším vtažením do virtuální reality uživatel zakouší skutečnost opravdovou. Současně lidem nabízí novou podobu sociálních vztahů a to vztahy zprostředkované výlučně technikou.[19]

Virtuální světy tudíž představují prostředí, v němž pedagogové mohou realizovat výuku zaměřenou na studenty, u nichž zároveň podporují nejen pohroužení se do studia, ale také důsledné, aktivní a konstruktivistické učení.[20] Internet tak již není jen soustavou textů, jež jsou propojeny hypertextovými odkazy. Multimédia, vizualizace a interaktivita jednotlivých webových stránek zvyšují vzdělávací možnosti vytvářených edukačních pomůcek.[21]

The Sims a Second Life

V tomto prostředí sdílejí lidé různého věku s ostatními hráči, kteří do jejich hry přihlásí, svou tvorbu. Zároveň mají tato prostředí rozličný systém hodnot a obsahují různá pravidla interakce.[22] Současně zde mohou lidé ostatní vést a radit, jindy mohou své rádce následovat.[23]

The Sims je komerční hra, v níž hráči simulují skutečný život budováním rodinného života, kariéry a sousedských vztahů. Ve hře jsou současně virtuální obchody, v nichž hráči mohou nakupovat věci, jako jsou půda, oblečení, nábytek a domy.[24] The Sims je „simulátorem“ života a je tedy velmi vhodná k převádění situací ze skutečného života do herních možností a akcí.[25]

Jedním z mnoha virtuálních světů je také Second Life, který však stejně jako ostatní podobná prostředí vzdělávacím účelům původně nesloužil.[26] Vzájemná spolupráce uživatelů se často týkala a týká především počítačových her a jejich potenciál pro výuku a vzdělávání tak zůstává poněkud na okraji.[27] Přesto se Second Life pedagogům kvůli možnosti výuky a vzdělávání přizpůsobil. Pedagogický sbor může přidávat informace z textu v podobě kartiček s poznámkami a navíc používat webové stránky, obsahující prezentace, videa a zvukové nahrávky i k tvorbě 3D objektů.[28]

Pozitiva

Výhodami vzdělávání ve virtuálním světě jsou dostupnost materiálů, evidence o studiu a virtuální svět jako takový přispívá k různorodosti výukového prostředí, jež je pro lidi rozdílných vlastností a schopností jednou z mnoha podmínek hledání vlastní cesty ve vzdělávání.[29] Ve virtuálních světech jsou totiž studenti aktivnější a v neustálém v procesu vytváření názoru na základě svých zkušeností.[30] Dochází tak k povzbuzení ke společné práci, tvorbě vzdělávacích komunit, v nichž je každý z účastníků jak v roli učitele, tak žáka.[31] Potřeba řešit konkrétní problém vede k prozatímnímu vytvoření dynamicky proměnných spojení uživatelů potřebných pro ten který úkol a to včetně dostupných zdrojů informací.[32] Současně mohou být učební materiály po síti přenášeny z místa na místo a to na základě principů modularity a variability.[33]

Negativa

V porovnání se světem skutečným nejsou virtuální světy výrazněji nebezpečné, přesto však přinášejí nová rizika a je s nimi spjata řada úskalí.[34] Existuje totiž mnoho nevyřešených otázek týkajících se především virtuálního násilí, napadení a sexuálního obtěžování, jež se v prostředí typu Second Life a dalších on-line světů vyskytuje.[35]

Jelikož prostředky masové komunikace postupně život lidí pohlcují, postupně se z něj vytrácejí sportovní kulturní a další aktivity, což v návaznosti na situaci vede ke zdravotním potížím v podobě obezity, problémům s páteří či se zrakem. Dále to mohou být horší vyjadřování žáků v důsledku jednostranné komunikace, potíže s navazováním společenských vztahům, okamžitá touha vlastnit vše, co je nabízeno televizní reklamou.[36]

E-komunikace i v podobě videokonference také nikdy nenahradí skutečný sociální kontakt s vyučujícími, spolužáky či kolegy, současně absentuje možnost bezprostřední reakce na podněty z okolí.[37]

Shrnutí

Rozvoj a formování člověka probíhá rovnováze činů, myšlení a emocí a struktury osobnosti. Vnitřní svět jedince a jeho konání znovu tvarují jeho individuální stavbu. Lze tedy předpokládat, že tak zásadní inovace ve společnosti, životním stylu a vnitřním světě člověka, za jakou můžeme zrod kyberprostoru označit, jedince s jeho životním prostředím, společnost a kulturu postupně proměňuje.[38] S tím související virtuální svět internetu nabízí mnoho možností, jako např. neomezené šíření informací, rychlost, dostupnost služeb kdykoli a kdekoli, jež mohou být aplikovány i ve výuce. Jeho použití však s sebou přináší i jistá rizika, proto by učitelé měli brát zřetel i na pohyb studentů na internetu. Odborníci se zabývají i možnou závislostí dětí a mladých lidí na internetu.[39]

Přínos médií a včetně virtuálních světů je patrný i ve vzdělávání, rozšiřují obzory, dokážou přenést na místa, kam by se uživatel běžně nedostal, na druhé straně připravují o čas, kreativitu, zdraví či skutečný život.[40] Snížení kreativity je však sporné, některé z her založených na virtuální realitě ji totiž po hráčích přímo vyžadují.

Virtuální světy lze využít zejména v přírodních vědách a technických oborech. V nich by s jejich pomocí mohli vyučující vysvětlit konkrétní jevy, jejichž provedení je v podobě reálného pokusu nemožné. Podobně možnosti ale skýtá i výuka dějepisu. Při snaze využívat potenciálu virtuálních světů je však nutné brát v potaz i osobu učitele. I přes všechny klady a zápory nadále zůstává otázkou, nakolik je při současném vzdělávání učitelů využití virtuálních světů v českém prostředí skutečně možné.

Ivana Šrámková

Literatura

BRDIČKA, Bořivoj. Role internetu ve vzdělávání: studijní materiál pro učitele snažící se uplatnit moderní technologie ve výuce. Kladno: AISIS, 2003, 122 s. ISBN 80-239-0106-0.

BRDIČKA, Bořivoj. Víceuživatelské virtuální rozhraní a možnosti jeho využití ve vzdělávání [online]. Praha: KTchV PedF UK, 1999 [cit. 2016-01-20]. Dostupné z: http://it.pedf.cuni.cz/~bobr/MUVE/#moose

GEE, James Paul. The anti-education era: creating smarter students through digital learning. 1st ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013, xv, 240 s. ISBN 978-0-230-34209-5.

HUSA, Jiří. Informační technologie a změny paradigmat ve vzdělávání. Vyd. 1. Praha: Nová Forma, 2015, 130 stran. ISBN 978-80-7453-559-8.

KAPOUNOVÁ, Jana. Information and communication technologies in education overview in Visegrad countries. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014, 130 stran. ISBN 978-80-7464-757-4.

KLUGE, Stacy a RILEY, Elizabeth. Teaching in Virtual Worlds: Opportunities and Challenges. Issues in Informing Science and Information Technology, 2008, 5, s. 127-135.

POKORNÝ, Martin. Digitální technologie ve výuce. Vyd. 1. Kralice na Hané: Computer Media, 2009, 2 sv. (72, 80 s.). ISBN 978-80-7402-012-4.

SAK, Petr a Jiří MAREŠ. Člověk a vzdělání v informační společnosti. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007, 290 s. ISBN 978-80-7367-230-0.

VÁRKOLY, Ladislav, Jaromír BOGR a Ladislav MAREČEK. Dnešní trendy inovací 4. 1. vyd. Brno: B & M InterNets, 2014, 261 s. ISBN 978-80-260-6151-9.

 


[1] SAK, Petr a Jiří MAREŠ. Člověk a vzdělání v informační společnosti. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007, s. 22.

[2] „The rapid development of information technology it is important to monitor new trends and seek their application in the teaching process and in spite of outdated concept of education, shortage and low level of technical support in teaching.“GUNČAGA, Ján, Robert JANIGA a Janka MAJHEROVÁ. Using Web 2.0 tools in education. KAPOUNKOVÁ, Jana. Information and communication technologies in education overview in Visegrad countries. 1. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014, s. 33.

[3] VÁRKOLY, Ladislav, Jaromír BOGR a Ladislav MAREČEK. Dnešní trendy inovací 4. 1. vyd. Brno: B & M InterNets, 2014, s. 14.

[4] „Digital technologies now play a major role in implementing most of the required tasks in teaching.“ GUNČAGA, J., R. JANIGA a J. MAJHEROVÁ. Using Web 2.0 tools in education. KAPOUNKOVÁ, J. Information and communication technologies in education overview in Visegrad countries. 1, s. 34.

[5] „In cooperation with the development of other types of literacy – reading, mathematical and natural science, thus helps students with their inclusion in information society.“ GUNČAGA, J., R. JANIGA a J. MAJHEROVÁ. Using Web 2.0 tools in education. KAPOUNKOVÁ, J.. Information and communication technologies in education overview in Visegrad countries. 1, s. 40.

[6] HUSA, Jiří. Informační technologie a změny paradigmat ve vzdělávání. 1. vydání. Praha: Nová Forma, 2015, s. 7.

[7] POKORNÝ, Martin. Digitální technologie ve výuce. Vyd. 1. Kralice na Hané: Computer Media, 2009, sv. 1, s. 66.

[8] HUSA, J.. Informační technologie a změny paradigmat ve vzdělávání, s. 17.

[9] BRDIČKA, Bořivoj. Víceuživatelské virtuální rozhraní a možnosti jeho využití ve vzdělávání [online]. Praha: KTchV PedF UK, 1999 [cit. 2016-01-20]. Dostupné z: http://it.pedf.cuni.cz/~bobr/MUVE/#moose

[10] DOHNANSKÁ, Monika. Aplikácia masovokomunikačných prostriedkovpri zefektivňovaní edukačného procesu. VÁKOLY, Ladislav, Jaromír BOGR a Ladislav MAREČEK. Dnešní trendy inovací 4. 1. vyd. Brno: B & M InterNets, 2014, s. 80.

[11] SAK, P. a J. MAREŠ. Člověk a vzdělání v informační společnosti, s. 29.

[12] TAMTÉŽ, s. 251.

[13]The popularity of virtual world increased rapidly in recent years. KLUGE, Stacy a Elizabeth RILEY. Teaching in Virtual Worlds: Opportunities and Challenges. In: Issues in Informing Science and Information Technology. 2008, roč. 5, s. 128. 

[14] BRDIČKA, B. Víceuživatelské virtuální rozhraní a možnosti jeho využití ve vzdělávání [online]. Praha: KTchV PedF UK, 1999 [cit. 2016-01-20]. Dostupné z: http://it.pedf.cuni.cz/~bobr/MUVE/#moose

[15]Virtual worlds provide a new range of educational opportunity. The nature of these environments is generative, allowing users not only to navigate and interact with pre-existing three-dimensional environment, but also to extend that environment by creating objects of their own. KLUGE, S. a E. RILEY. Teaching in Virtual Worlds, s. 129.

[16] BRDIČKA, B. Víceuživatelské virtuální rozhraní a možnosti jeho využití ve vzdělávání [online]. Praha: KTchV PedF UK, 1999 [cit. 2016-01-20]. Dostupné z: http://it.pedf.cuni.cz/~bobr/MUVE/#moose

[17]It is not surprising that early adopters of innovative teaching and learning technologies in higher education are already adapting this environment for educational pruposes. KLUGE, S. a E. RILEY. Teaching in Virtual Worlds, s. 129.

[18]Digital technologies not only change what students should learn, but what students can learn. Ideas, topics, and experiences can be explored using digital technologies. TAMTÉŽ s. 128.

[19] SAK, P. a J. MAREŠ. Člověk a vzdělání v informační společnosti, s. 252.

[20]Virtual world represent an environment wherein educators can implement student-centered teaching pedagogies. Virtual worlds promote immersive, deep, authentic, active and constructivist learning. KLUGE, S. a E. RILEY. Teaching in Virtual Worlds, s. 130.

[21] HUSA, J. Informační technologie a změny paradigmat ve vzdělávání, s. 89.

[22] „On the site people of all ages share their creations with other players, who can upload them into their games.(…) These sites have different value systems and incorporate different norms for interaction.“ GEE, James Paul. The anti-education era: creating smarter students through digital learning. 1st ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013, s. 173.

[23] „People sometimes lead and mentor; sometimes they follow and are mentored.“TAMTÉŽ, s. 176.

[24] „The Sims is a game in which players simulate a life by building families, careers, and neighbourhoods. The game has virtual stores in which players can purchase (…) things like lands, clothes, furniture, and houses.“ GEE, J. P. The anti-education era, s. 172.

[25]  „The Sims (…). It is, after all, a life simulator. It is well suited to translating real-world action into game choices and action. The Sims (…) is a commercial game.“ TAMTÉŽ, s. 183.

[26]Second Life and most virtual worlds were not created for educational purposes. Second Life, nonetheless, is being adapted by educators for teaching and learning. Faculty can integrate text, information in form of note cards and use Web site, content slides, video, and audio in addition to creating 3-D objects. KLUGE, S. a E. RILEY. Teaching in Virtual Worlds, s. 132.

[27] BRDIČKA, B. Role internetu ve vzdělávání, s. 39.

[28]Second Second Life, nonetheless, is being adapted for educators for teaching and learning. KLUGE, S. a E. RILEY. Teaching in Virtual Worlds, s. 132.

[29] BRDIČKA, B. Role internetu ve vzdělávání, s. 46.

[30]In virtual worlds students are actively engaged and constantly n the process of constructing meaning from their experiences. KLUGE, S. a E. RILEY. Teaching in Virtual Worlds, s. 130.

[31]Students will be encouraged to work collaboratively, forming leaning communities where each participant is both a teacher as well as a learner. TAMTÉŽ, s. 127.

[32] HUSA, J. Informační technologie a změny paradigmat ve vzdělávání, s. 19.

[33] „Educational materials can be transmitted from point to point over the network on the basis of principles of modularity and variability.“ GUNČAGA, J., R. JANIGA a J. MAJHEROVÁ. Using Web 2.0 tools in education. KAPOUNKOVÁ, J. Information and communication technologies in education overview in Visegrad countries, s. 33.

[34] DOHNANSKÁ, Monika. Aplikácia masovokomunikačných prostriedkovpri zefektivňovaní edukačného procesu. VÁKOLY, Ladislav, Jaromír BOGR a Ladislav MAREČEK. Dnešní trendy inovací 4. 1. vyd. Brno: B & M InterNets, 2014, s. 80.

[35]There are many unresolved legal issue surrounding virtual violence, virtual assault, and sexual harassment that take a place in Second Life and in other virtual worlds. KLUGE, S. a E. RILEY. Teaching in Virtual Worlds, s.131n.

[36] DOHNANSKÁ, M.. Aplikácia masovokomunikačných prostriedkovpri zefektivňovaní edukačného procesu. VÁKOLY, L., J. BOGR a L. MAREČEK. Dnešní trendy inovací 4, s. 80.

[37] BRDIČKA, B. Role internetu ve vzdělávání, s. 46.

[38] SAK, P. a J. MAREŠ. Člověk a vzdělání v informační společnosti, s. 31.

[39] „The virtual world of the Internet has many advantages, which can be used in education, such as an unlimited dissemination of information, speed, access to services at anytime and anywhere. Using the virtual world of the Internet also brings certain risks. Teachers should know also this side of the movement of students on the Internet. Experts are exploring the possibility of addiction of children and young people from virtual world.“ GUNČAGA, J., R. JANIGA a J. MAJHEROVÁ. Using Web 2.0 tools in education. KAPOUNKOVÁ, J. Information and communication technologies in education overview in Visegrad countries. 1, s. 40.

[40] DOHNANSKÁ, M. Aplikácia masovokomunikačných prostriedkovpri zefektivňovaní edukačného procesu. VÁKOLY, L., J. BOGR a L. MAREČEK. Dnešní trendy inovací 4, s. 80.


 


Naučte informace chodit za vámi pomocí Google Alerts

Svět informací je jako nepřehledná džungle. V tištěné podobě se dnes nachází jen zlomek celého publikovaného obsahu. Většina dokumentů je v digitální podobě. Na webu denně přibude množství nových informací, takže je stále větším problémem udržet si přehled v nějakém tématu. Naštěstí existují nástroje, které za nás mohou monitorovat web a hledat informace, které nás zajímají. Upozornění o existenci nových informací a jejich umístění na webu je nám zasílané v podobě upozornění do naší emailové schránky či RSS čtečky. Jedním z těchto nástrojů je Google Alerts.


 

Autorka: Marta Lelková

Problémy s vyhledáváním

Každý, kdo potřebuje pro svou práci relevantní informace, ví, kolik času zabere jejich vyhledávání. V takových situacích je velmi cenná znalost té správné „techniky“ vyhledávání, nebo znalost zdroje informací.

V době, kdy jsme zvyklí, že stačí do Googlu zapsat dotaz a dostaneme se k požadovaným informacím, často podlehneme iluzi, že vyhledavač jako sofistikovaný nástroj nám nabídne vše, co se na internetu k danému tématu najít dá. Je to ale omyl. Nezapomínejme, že i my sami svými předchozími hledáními necháváme za sebou digitální stopu, která má vliv na další výsledky nabízené v našem vyhledávači. Naše digitální komunikace je tak námi často personalizována bez toho, abychom si to uvědomovali. To může být někdy výhodou, ale někdy nám to znesnadňuje nebo i úplně znemožňuje cestu k žádoucím výsledkům hledání.

Také zapomínáme na to, že web má tzv. „povrchovou vrstvu“, kterou obsáhnou a indexují vyhledávací stroje, ale existuje i tzv. hluboký nebo „neviditelný web“, kam se běžně vyhledávač nedostane, a informace z této části webu zůstávají pro nás skryté. V těchto případech je řešením buď znalost přesné adresy webového úložiště, nebo techniky hledání, které nás dostanou i do hlubokého webu. Někdy postačí i místo jednoduchého hledání v Googlu použít variantu rozšířeného vyhledávání, kde svůj dotaz podrobněji specifikujeme a dostaneme se i k některým kvalitním informacím z hlubokého webu.

Je důležité, aby každý, kdo musí s informacemi pracovat na profesionální úrovni, byl v oblasti vyhledávání informačně gramotný. Zdroj, který může být dobrou pomocí je i Portál pro podporu informační gramotnosti – Infogram.[1] Tady najdeme mnoho inspirativních rad, které jsou rozdělené do různých sekcí. Kromě jiného je zde představená řada služeb snad nejoblíbenějšího vyhledávače Google.[2]

Chybí mezi nimi ale jedna podle mého názoru velmi málo známá služba společnosti Google – Google Alerts[3] – v češtině je někdy používán název „Upozornění Google“.

Služba Google Alerts

Co vám Google Alerts nabízí?

 • Je to neplacená služba
 • Indexuje i část tzv. „neviditelného webu“
 • Je to nástroj pro monitoring webu

Příklad: Zajímá vás, co a kde se na internetu píše o vás, nebo o vaší škole, firmě, konkurenci apod., chcete sledovat výskyt vaši URL adresy na webu, monitorovat váš brand (značku) na webu. Nemůžete každý den prohledávat celý internet a hlídat nové informace. Vytvoříte si v Google Alerts upozornění a odkazy na nové výskyty vámi sledované události na webu vám budou zasílané na váš e-mail v intervalech, které si sami určíte, eventuálně si je můžete nechat zasílat na váš RSS zdroj.

 • Je to nástroj pro sledování mnou vybraného tématu a zasílání upozornění

Příklad: Potřebuji napsat práci na odborné téma, nebo mám rešeršní požadavek na odborné téma, nebo mě jenom nějaké téma zajímá a nechci namáhavě vyhledávat a sledovat, co je v mnou sledované problematice nového. Proto si vytvořím dotaz v Google Alerts a nechám informace chodit za mnou do mé mailové schránky. [4]

Jak vytvořit svoje první upozornění v Google Alerts:

 1. Jděte na www.google.com/alerts.
 2. Zobrazí se vám úvodní formulář s nabídkou různých témat, která by vás mohla zajímat. Vy si ale do vyhledávacího okna zadejte vámi požadovaný dotaz, který chcete sledovat. Doporučuji používat Booleovské operátory, umožní vám to odebírat pouze relevantní obsah. V zápětí se vám zobrazí náhled upozornění, která vám budou zasílaná do mailové schránky.
 3. Předtím, než potvrdíte samotné vytvoření upozornění a vyplníte e-mailovou adresu, nechte si zobrazit možnosti nastavení, kde je vám umožněno vybrat si, jak často chcete dostávat upozornění, jaké zdroje mají být prohledávány, jazyk prohledávaných dokumentů, region prohledávání a omezení množství výsledku s ohledem na jejich kvalitu.
 4. Až po nastavení podmínek pro zasílaná upozornění potvrďte vytvoření nového upozornění. [5]

Užitečná doporučení

Možná vás napadá otázka, co se stane, když se mnou zvolený sledovaný termín bude denně na webu nově vyskytovat stokrát. Nezahltí se moje mailová schránka upozorněními? Radou je, dobře si přemyslet tvorbu dotazu a používat operátory jako OR, AND, +, – a vybrat si třeba jen některé sledované kategorie, kde se bude termín vyskytovat, například blog či zpráva.[6]

Více informací k tvorbě dotazů získáte na oficiální podpoře Googlu: https://support.google.com/websearch/answer/136861

Závěrem

Google Alerts není žádnou novinkou, je tady už několik let, ale je to stále jedinečný nástroj, který poskytuje služby tohoto typu zcela zdarma. Umožní vytvořit až 1 000 sledovaných dotazů, průběžně je upravovat, měnit. Díky ní vám už nemusí uniknout žádná novinka v oblasti, která vás zajímá, nemusí vás nemile překvapit příchod konkurence, budete vědět kde, co a kdo o vás píše. Google Alerst je mocný nástroj, který byste neměli přehlížet. Zařiďte, abyste nemuseli potřebné informace pracně dohledávat, ale naučte je chodit za vámi.

Marta Lelková


[1] InfogramPortál pro podporu informační gramotnosti[online]. © 2015 [cit. 2015-12-17]. Dostupné z: http://www.infogram.cz

[2] KATOLICKÁ, Barbora. Google[online]. In: Infogram: Portál pro podporu informační gramotnosti. © 2015 [cit. 2015-12-18]. Dostupné z: http://www.infogram.cz/article.do?articleId=1301

[3] Google Alerts[online]. [cit. 2015-12-18]. Dostupné z: https://www.google.com/alerts

[4] PODSTAVEC, Filip. Kouzlíme s Google Alerts[online]. © Copyright 2014, All Rights Reserved. [cit. 2014-12-08]. Dostupné z: http://www.podstavec.cz/kouzlime-s-google-alerts/

[5] POLZER, Jan. Google Alerts je fajn pomůcka pro sledování konkurence i zmínek o vás[online]. In: Maxiorel. © Copyright 2005 – 2015. Maxiorel.cz. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: https://www.maxiorel.cz/google-alerts-je-fajn-pomucka-pro-sledovani-konkurence-i-zminek-o-vas

[6] ZÍTKO, Jan. Google Alerts – vím, co se právě děje[online]. In: Google Apps Blog. © Copyright 2013 – 2015

 [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: http://google-apps.cz/google-alerts-vim-co-se-prave-deje/


 


Pokročilé aplikace na rozvoj čtenářské gramotnosti

Podpora čtenářské gramotnosti ve výuce je nesmírně důležitá pro rozvoj klíčových kompetencí žáka. Vztah k četbě může u dítěte rozvinout nejen učitel, ale také rodič, avšak mnohdy neví jak na to. V tomto článku se čtenář dozví jaké nové možnosti v oblasti moderních technologií a výukových metod se za posledních několik let objevily a jak je lze prakticky využít, nejen ve škole.


 

Autorka: Hana Šimůnková

Pojem čtenářská gramotnost a organizace na podporu jejího výzkumu

Gramotnost je chápána jako komplex vědomostí, dovedností a postojů, ale její obsah se liší například v závislosti na vyspělosti jednotlivých zemí. Částí jazykových kompetencí této komplexnosti gramotnosti je čtenářská gramotnost, jejíž elementární dovedností je čtení. Slouží mimo jiné jako prostředek vzdělávání a získávání potřebných informací (Doležalová, 2014: 8).

Čtenářskou gramotnost není lehké přesně definovat, neboť její výzkum prochází neustálým vývojem. Existuje hned několik stručných definic, které se snaží charakterizovat tento pojem. Mezinárodní výzkum OECD PISA (Programme for International Student Assesment), který se podílí na šetření v oblasti měření výsledků patnáctiletých žáků (Čermáková, 2015: 11) uvádí, že: „Čtenářská gramotnost znamená schopnost porozumět psanému textu, přemýšlet o něm a používat jej k dosahování určitých cílů, k rozvoji vlastních schopností a vědomostí a k aktivnímu začlenění do života společnosti“ (Košťálová, 2010: 14). Dosti podobnou, avšak podstatně stručnější definici zveřejnil program PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), testující čtenářskou gramotnost u žáků 4. ročníků základních škol a zaměřující se také na činitele, kteří ji formují a ovlivňují. Čtenářskou gramotnost pro své potřeby charakterizují jako „…schopnost rozumět formám psaného jazyka, které vyžaduje společnost a/nebo oceňují jednotlivci, a tyto formy používat“ (Čermáková, 2015: 11).

Vědci z Národního ústavu pro vzdělávání však ve své metodické příručce Čtenářská gramotnost ve výuce (Altmanová, 2011: 8 ) upozorňují na zohlednění pouze testovatelných složek čtenářské gramotnosti v definicích programů OECD PISA a PIRLS. Dle jejich názoru musí být čtenářská gramotnost hodnocena komplexně a ve svém pojetí zahrnovat nejen funkční dovednosti, ale také hodnotovou a postojovou rovinu.

Čtenářskou gramotnost tedy stručně můžeme shrnout jako orientaci ve čteném textu a schopnost textu porozumět. V celkové koncepci čtenářské gramotnosti se však objevuje několik rovin, které se prolínají. Jsou jimi vztah ke čtení, doslovné porozumění, vysuzování a hodnocení (kritické hodnocení), metakognice (dovednost a návyk seberegulace), sdílení a aplikace (zúročení v životě) (Altmanová, 2011: 8).

Čtení je nepochybně důležitou dovedností člověka, neboť jej kultivuje, rozvíjí jeho citovou stránku a podporuje myšlení. Na podporu čtenářské gramotnosti existuje mnoho světových organizací, do jejichž výzkumů je zapojená i Česká republika. V roce 1995 se zúčastnila mezinárodního výzkumu RLS organizace IEA (Mezinárodní organizace pro hodnocení výsledků vzdělávání) a o něco později výzkumu IALS, testující gramotnost u dospělých (Procházková, 2006). V roce 1997 vznikl v USA program RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking), který šíří občanské sdružení Kritické myšlení a jehož cílem je pomocí různých metod rozvíjet čtenářskou gramotnost u dětí (Šlapal, 2012: 15). Výzkum na podporu čtenářské gramotnosti stále probíhá.

Elektronické čtečky e-knih

Pro rozvíjení čtenářské gramotnosti mohou dobře sloužit různá elektronická zařízení, jako čtečky, tablety, smartphony aj. a e-knihy. Studie britského Národního fondu gramotnosti, která testovala 500 žáků mezi 8 a 16 lety prokázala, že používání čteček a tabletů výrazně přispělo k rozvoji čtenářské gramotnosti převážně u chlapců (Ulbrich, 2016). Hlavní výhodu čteček lze spatřovat v možnosti zvětšení písma (zoom), což je pro mnohé žáky důležitou podmínkou pro vztah k četbě. Překvapivě však v britské studii nezvítězila jen technická výhoda čteček, smartphonů a tabletů, jež jsou mezi žáky nejoblíbenějšími, ale také požitek ze čtení z elektronických zařízení. Až tři čtvrtiny respondentů baví čtení z tabletů více, než čtení z klasických knih.

E-knihy používá stále více lidí, neboť v nich nachází oproti tištěné knize výhody, jako například nižší cenu, okamžitou dostupnost (domácí i cizojazyčné literatury) a často i možnost stáhnutí zdarma. Nejčastěji požívanými zařízeními jsou pak tablety, mobily a počítače.

Čtečky e-knih dělíme na dva typy, a to hardwarové na čtení knih, jako například Amazon Kindle, Pocket Book aj. a softwarové pro mobil a počítač, například Alidiko Book, Calibre aj. (Šauerová, 2015). Jejich výhodou je, že podporují PDF formát.

Ačkoliv čtení z elektronických zařízení má mnoho výhod, mezi něž patří kromě těch zmiňovaných, také snadný transport a možnost číst prakticky kdekoliv, mají někteří lidé obavy z nezdravého záření jejich obrazovek a ze snížení emocionálního kontaktu s knihou. Tento aspekt však již musí posoudit sám čtenář.

Poznámkové bloky, blogy a tvorba školního magazínu

Nemalou zásluhu na rozvoji čtenářské gramotnosti převážně u žáků základních a středních škol mohou mít také poznámkové bloky a školní magazíny. Dle mezinárodní studie OECD PISA je bohužel čtenářství v České republice stále podprůměrné, přičemž se zkoumá obecné porozumění, získání informací, interpretace, posouzení obsahu a posouzení formy textu (Řezáčová, 2015). Ke zlepšení čtenářské gramotnosti by přitom stačil pouze vyšší zájem učitelů, kteří mnohdy význam čtení ve výuce podceňují, zadávání konkrétních učebních metod a častější využití ICT. Společnost ITveSkole.cz o.p.s. se problematice čtenářství věnuje a nabízí školám semináře na podporu vzdělání v oblasti čtenářských dílen (Řezáčová, 2015). Obsahem těchto seminářů je metodický návod, jak pořídit výstupy z práce s textem (e-knihy, čtečky…). Pro práci s textem může žákům posloužit praktický digitální poznámkový blok OneNote, který nabízí množství výhod a praktických pomůcek, jako například podtrhání nových informací, vyznačení cizích pojmů a následné dohledání jejich významu, nahrání fotky či části textu a jejich okomentování, ovládání hlasem, vytvoření seznamu a mnoho dalších. Poznámkový blok je například vhodný k vedení čtenářského deníku, který lze následně sdílet.

Rozvinout čtenářství ve školách může pomoci mimo jiné internetový školní časopis. Pokud se žáci sami zapojí do jeho tvorby, obohatí to jejich vztah k četbě a motivaci k práci s textem. Kolektivní tvoření magazínu může rovněž podpořit jejich týmovou spolupráci a naučit je odpovědnosti. Výhodami internetového časopisu oproti tištěnému je neomezený rozsah, používání multimediálních dat, interakce a nižší cena (Černý, 2011). Způsobů jak lze zapojit tvorbu internetového magazínu do výuky je celá řada. Aby se do tvorby časopisu zapojili všichni, mohou utvořit „redakci“, kde každý bude mít nějakou roli.

Na tvorbu časopisů je vhodný například nástroj Paper-li, který umožňuje zveřejňování většího množství různě zaměřených článků a jejich následné okomentování. Každá třída tak může mít svůj vlastní magazín zaměřený na určité téma. Přihlášení v nástroji probíhá prostřednictvím Facebooku, Twitteru, LinkedIn nebo Google+. Dle mého názoru je ovládání nástroje poměrně složité a může trvat delší dobu, než se s ním uživatel sžije. Nevýhodu spatřuji rovněž v malém množství aktivit, které nástroj nabízí. Uživatel tak nemůže spolupracovat s jinými editory, dostávat upozornění a podobně.

Další alternativu pro rozvoj čtenářské gramotnosti lze najít ve využití blogů. Internetový magazín je taková forma blogu, na kterém se podílí tým lidí a jde zde nutná koordinace. Jednotlivec, však může využívat blog pro své vlastní účely a poměrně svobodně bez jakékoliv režie. Na blog lze vkládat odkazy, rubriky, videa aj. Vhodným nástrojem může být například Blogger od společnosti Google. Ovládání tohoto nástroje je velmi jednoduché. Autor pojmenuje blog, zvolí si podobu webové adresy a vybere jednu z připravených šablon, kterou může později změnit. Užitečným je také sledování jiných blogů pro případnou inspiraci. Jejich seznam si lze snadno vytvořit a kdykoliv se k nim vracet. Nevýhodou u tohoto nástroje může pro některé být přihlašování pouze prostřednictvím Twitteru, Facebooku nebo emailu. Z vlastní zkušenosti mohu doporučit také nástroj Wix. Jeho ovládání je nesmírně jednoduché a nabízí celou škálu efektních šablon, zaměřených na různá témata, například designer, photography, music, events aj. Wix je vhodný i na tvorbu e-portfolia nebo CV. Přihlásit se lze pomocí Facebooku, emailu nebo Googlu +.

Závěr

V tomto článku jsem uvedla jen některé příklady z široké nabídky technologií a metod na podporu čtenářské gramotnosti. Ačkoliv mohou být velmi užitečné, nelze je využívat jako cíl. Ve výuce žáků mohou technologie sloužit k doplnění stávajících učebních metod a k podpoření jejich kreativity. Je pouze na učiteli, jak nástroje do výuky zakomponuje a zda je použije jako plnohodnotnou pomůcku na rozvoj čtenářské gramotnosti nebo jen jako alternativní způsob výuky. Žáci však mohou v používání nástrojů vidět jistou formu hry a zábavy. Ta pak má příznivý vliv na jejich soustředění, soutěživost a fantazii. Blogy a elektronické čtečky však mohou rozvíjet čtenářskou gramotnost nejen u dětí. Stále více lidí používá ke čtení spíše elektronické nástroje, než tištěné knihy a je jen otázka času, co nového technologie přinesou a jak pomohou čtenářství ještě více rozvinout.

Na závěr si dovolím ocitovat docentku Šauerovou, která ve svém článku Využití technických prostředků a moderních technologií v rozvíjení čtenářství a čtenářské gramotnosti dítěte shrnula, jak je k moderním technologiím nutné přistoupit, aby jejich používání nemělo negativní vliv na dítě. „Je nutné svět techniky citlivě implementovat do světa sociálních interakcí tak, aby technika byla pomocníkem na cestě k rozvíjení čtenářské gramotnosti, nikoliv nástrojem „komunikace“ dítěte, na nějž nemají přetížení rodiče dostatek času“ (Šauerová, 2015: 9).

Hana Šimůnková


Seznam literatury

ALTMANOVÁ, Jitka. Čtenářská gramotnost ve výuce: metodická příručka. Vyd. 1. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV), divize VÚP, 2011, 65 s. ISBN 978-80-86856-98-8.

ČERMÁKOVÁ, Ivona. Rozvoj čtení s porozuměním v běžné výuce 3. třídy základní školy. Diplomová práce.  Brno: Masarykova Univerzita. Pedagogická fakulta. Katedra speciální pedagogiky, 2015. Vedoucí práce Barbora Bočková.

ČERNÁ, Zuzana, Michal ČERNÝ, Tvorba online školního časopisu [online]. Publikováno 24. 11. 2011 [cit. 2016-02-06]. Dostupné z http://spomocnik.rvp.cz/clanek/14559/TVORBA-ONLINE-SKOLNIHO-CASOPISU.html.

ČERNÝ, Michal, Blog jako alternativa školního časopisu – 1 díl – v čem je lepší? [online]. Publikováno 7. 12. 2011 [cit. 2016-02-06]. Dostupné z http://www.ctenarska-gramotnost.cz/medialni-vychova/mv-casopisy/blog-jako-skolni-casopis-1.

DOLEŽALOVÁ, Jana. Čtenářská gramotnost: (Práce s textovými informacemi napříč kurikulem). Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014, 1 CD-ROM. ISBN 978-80-7435-520-2.

KOŠŤÁLOVÁ, Hana, Čtenářská gramotnost a její složky. In. Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka. Sestavil a redigoval Hana Košťálová, Kateřina Šafránková, Ondřej Hausenblas, Miloš Šlapal. Praha: Česká školní inspekce, 2010. Kapitola 3, s. 14-17.

PROCHÁZKOVÁ, Ivana. Co je čtenářská gramotnost, proč a jak ji rozvíjet? [online]. Publikováno 18. 1. 2006 [cit. 2016-01-21]. Dostupné zhttp://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/446/CO-JE-CTENARSKA-GRAMOTNOST-PROC-A-JAK-JI-ROZVIJET.html/.

ŘEZÁČOVÁ, Petra, Čtenářská gramotnost v době moderních technologií [online]. Publikováno 1. 6. 2015 [cit. 2016-02-06]. Dostupné zhttp://www.itveskole.cz/2015/06/01/ctenarska-gramotnost-v-dobe-modernich-technologii/.

ŠAUEROVÁ, Markéta, Využití technických prostředků a moderních technologií v rozvíjení čtenářství a čtenářské gramotnosti dítěte[online]. Publikováno 2015. [cit. 2016-02-05]. Dostupné z http://docplayer.cz/4105363-Vyuziti-technickych-prostredku-a-modernich-technologii-v-rozvijeni-ctenarstvi-a-ctenarske-gramotnosti-ditete.html.

ŠLAPAL, Miloš, Hana KOŠŤÁLOVÁ a Ondřej HAUSENBLAS. Metodika rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti. Vyd. 1. Nový Jičín: Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum Nový Jičín, 2012, 144 s. ISBN 978-80-905036-8-7.

ULBRICH, Martin, E-knihy rapidně zvyšují čtenářskou gramotnost žáků, ukázala studie [online]. Publikováno 7. 1. 2016 [cit. 2016-02-05]. Dostupné z http://studentmag.topzine.cz/e-knihy-rapidne-zvysuji-ctenarskou-gramotnost-zaku-ukazala-studie/.